Bản khảo sát này đã được dịch bằng Google Dịch.

Question Title

* 1. Kết nối hiện tại của bạn với David Douglas High School là gì?

Question Title

* 2. Hiệu trưởng có quá trình công tác bao gồm:

  Không quan trọng Một chút quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Quan trọng
Kinh nghiệm làm hiệu trưởng trường trung học phổ thông?
Kinh nghiệm làm quản trị viên trường trung học (ngoài hiệu trưởng)?
Kinh nghiệm làm giáo viên trung học?
Trải nghiệm ở một ngôi trường tương tự như David Douglas High School về quy mô?
Trải nghiệm ở một ngôi trường tương tự như David Douglas High School về số lượng học sinh đa dạng?
Kinh nghiệm ở Trường học David Douglas?
Thành công trong việc giao tiếp và thu hút học sinh?
Thành công trong giao tiếp và thu hút gia đình và cộng đồng?
Thành công trong việc giao tiếp và thu hút nhân viên?
Thành công trong việc lãnh đạo một tổ chức lớn với nhiều nhân viên?
Kinh nghiệm làm việc với các đối tác dựa trên cộng đồng?
Trao quyền cho lãnh đạo giáo viên?

Question Title

* 3. Vui lòng xác định năm đặc điểm cá nhân hàng đầu mà bạn tin là cần thiết để một hiệu trưởng có thể thành công tại Trường Trung học David Douglas

Vui lòng kiểm tra năm

Question Title

* 4. Mức độ quan trọng của mỗi lĩnh vực trách nhiệm sau đây đối với hiệu trưởng?

  Không quan trọng Một chút quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Quan trọng
Lập kế hoạch cho tương lai
Hợp tác tạo và thực hiện tầm nhìn trường học
Tuyển dụng và lựa chọn giáo viên chất lượng và các nhân viên khác của trường
Tuyển dụng và lựa chọn giáo viên chất lượng và các nhân viên khác phản ánh sự đa dạng của học sinh
Cải thiện thành tích học sinh và tỷ lệ tốt nghiệp
Giải quyết vấn đề công bằng, đa dạng và hòa nhập
Quản lý hoạt động của trường (hành chính, giảng dạy và cơ sở vật chất)
Tạo ra và duy trì văn hóa học đường tích cực
Là một nhà lãnh đạo hướng dẫn
Trao quyền cho nhân viên lãnh đạo
Trao quyền cho học sinh dẫn đầu
Sử dụng đầu vào của các bên liên quan

Question Title

* 5. Bạn tin rằng năm lĩnh vực trọng tâm quan trọng nhất mà hiệu trưởng Trường Trung Học David Douglas phải ưu tiên ngay lập tức là gì?

Vui lòng kiểm tra năm

0 of 5 answered
 

T