Η παρούσα έρευνα διεξάγεται από τη Μονάδα Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και δράσεων ΑΚΕ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και απευθύνεται σε φορείς (επιστημονικές εταιρείες, φορείς μνήμης, πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα) που δημοσιεύουν έγκριτο περιεχόμενο.

Οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο την κατανόηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τη διάχυση του επιστημονικού περιεχομένου, καθώς και του βαθμού εξοικείωσης με τις πολιτικές της Ανοικτής Πρόσβασης. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει τις ανάγκες των φορέων σε βασικές υποδομές και λειτουργίες που σχετίζονται με τις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, με σκοπό την επέκταση των υπηρεσιών του ΕΚΤ προς την επιστημονική κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ θα βρείτε στη διεύθυνση http://epublishing.ekt.gr/ 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο epublishing@ekt.gr


Question Title

* 1. Στοιχεία Φορέα

Question Title

* 3. Επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται ο φορέας

Question Title

* 5. Βαθμολογήστε, σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους, τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η εκδοτική δραστηριότητα του φορέα σας (1: καθόλου σημαντική, 2: λίγο σημαντική, 3: αρκετά σημαντική, 4: πολύ σημαντική, 5: πάρα πολύ σημαντική)

  1 2 3 4 5
Έλλειψη πόρων
Περιορισμένη διάχυση
Ενίσχυση περιεχομένου / προσέλκυση συγγραφέων
Ευρετηρίαση / διασύνδεση περιεχομένου
Καλύτερη οργάνωση της εκδοτικής διαδικασίας

Question Title

* 6. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είστε ενημερωμένοι για τη δυνατότητα αξιοποίησης των ηλεκτρονικών εκδόσεων από τον φορέα σας (ως προς π.χ. τα ενδεχόμενα οφέλη, τα εκδοτικά μοντέλα, τις διαδικασίες έκδοσης);

Question Title

* 7. Αξιολογήστε, σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους, τα ακόλουθα διαχειριστικά πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών εκδόσεων (1: καθόλου σημαντικό, 2: λίγο σημαντικό, 3: αρκετά σημαντικό, 4: πολύ σημαντικό, 5: πάρα πολύ σημαντικό)

  1 2 3 4 5
Επιτάχυνση εκδοτικής διαδικασίας
Βελτίωση της διαχείρισης της ροής εργασιών
Μακροχρόνια διατήρηση περιεχομένου
Δυνατότητα έκδοσης χωρίς σημαντικό κόστος
Δυνατότητα διάθεσης χωρίς κόστος
Διασυνδεσιμότητα, ευρετηρίαση έκδοσης και περιεχομένου

Question Title

* 8. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η ηλεκτρονική έκδοση ενισχύει τα στοιχεία ποιότητας του περιοδικού (1: καθόλου, 2: λίγο, 3: αρκετά, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ)

  1 2 3 4 5
Αξιολόγηση (διαφάνεια, αξιοπιστία)
Τεκμηρίωση περιεχομένου με επισύναψη δεδομένων
Προσέλκυση έγκριτων συνεργατών και συγγραφέων
Αντίκτυπος
Εμφάνιση

Question Title

* 9. Θεωρείτε ότι η μετάβαση σε ηλεκτρονική έκδοση θα κάλυπτε/καλύπτει τις ανάγκες του φορέα σας;

Question Title

* 10. Ποια ζητήματα αντιμετωπίσατε (ή θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσετε) κατά τη μετάβαση της έκδοσής σας από την έντυπη στην ηλεκτρονική μορφή; (Δυνατότητα πολλαπλής επιλογής)

Question Title

* 11. Ποιο εκδοτικό μοντέλο θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τους σκοπούς του φορέα σας;

Question Title

* 12. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις

Question Title

* 13. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την έννοια της «Ανοικτής Πρόσβασης»;

Question Title

* 14. Βαθμολογήστε, σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους, τα οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης για τις επιστημονικές εκδόσεις (1: καθόλου σημαντικό, 2: λίγο σημαντικό, 3: αρκετά σημαντικό, 4: πολύ σημαντικό, 5: πάρα πολύ σημαντικό)

  1 2 3 4 5
Ενίσχυση του αντίκτυπου του περιοδικού
Ενίσχυση της ποιότητας του περιεχομένου
Διευκόλυνση της πρόσβασης στο περιεχόμενο
Ενίσχυση της βιωσιμότητας της έκδοσης
Βελτίωση της επιστημονικής επικοινωνίας
Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του φορέα

Question Title

* 15. Ανεξάρτητα από τους όρους πρόσβασης στις εκδόσεις, θα δίνατε Ανοικτή Πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα (π.χ. μετρήσεις, στατιστικά) που ο φορέας σας παράγει και διαχειρίζεται;

Question Title

* 16. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση

T