100% of survey complete.

* 1. ชื่อผู้รับการนิเทศ (ครูที่ปรึกษา / ครูประจำชั้น / หัวหน้าระดับ)

* 2. วันที่รับการนิเทศ

วันที่
/
/

* 3. สภาพห้องเรียน

  ดีมาก ดี น้อย ไม่มี
มีป้ายนิเทศเพื่อแสดงข่าวสารและความรู้ต่างๆ
มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนที่เป็นปัจจุบัน
มีสัญลักษณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีการแสดงผลงานนักเรียน
บรรยากศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้

* 4. การบริหารจัดการห้องเรียน

  ดีมาก ดี น้อย ไม่มี
ใช้การเสริมแรงเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้ (Positive Rienforcement)
ใช้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม (Working in Groups)
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (Involve Everyone)

* 5. ครูผู้สอน

  ดีมาก ดี น้อย ไม่มี
มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
มีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง
แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู
การใช้วาจาเชิงบวกในการสอน

* 6. นักเรียน

  ดีมาก ดี น้อย ไม่มี
ตั้งใจปฎิบัติกิจกรรมการเรียนที่ได้รับมอบหมาย
นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
นักเรียนกระตือรือร้นและกล้าซักถามครู
นักเรียนมีวินัยในชั้นเรียน
นักเรียนแต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบ

T