* 1. แบบสอบถามความพึ่งพอใจต่อการใช้สื่อสารสนเทศ

  ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก
การเข้าถึงข้อมูลมีความสะดวกหรือไม่
รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย
สะดวกในการใช้งาน E-Book บนอุปกรณ์ของนักศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้ E-Book ประกอบการเรียน
ต้องการ E-Book ในหัวข้อการเรียนอื่นอีกหรือไม่

T