Screen Reader Mode Icon
Prospect Park Alliance, òganizasyon san bi likratif ki jere Prospect Park (“Pwospèk Pak”), pak prensipal Brooklyn lan, an patenarya ak Vil la, te lanse yon pwosesis planifikasyon estratejik pou evalye fason nou jere travay nou yo, idantifye opòtinite pou pi byen sèvi piblik la, epi konstwi yon pi gwo koneksyon ak kominote nou an.  Nou vle tande bwi nou! Fè nou konnen sa n ap panse ak opinyon nou sou jan Pwospèk Pak kapab pi byen sèvi kominote nou an, epi vin yon espas sante ak byennèt pou tout Brooklyn.
 
Sondaj sa a pral pran 5 a 7 minit pou l konplete epi l ap fèmen vandredi 1ye desanm. Nou remèsye nou pou tan nou, ak opinyon ou, epi nou gen pou nou fè tiraj kote n ap fè kado kat ki vo $100US pou moun ki pran sondaj la epi ki bay enfòmasyon kontak yo. Tanpri sonje ke enfòmasyon ou yo ap rete konfidansyèl, nou pap janm pataje yo ak lòt moun. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte nou nan community@prospectpark.org.
 
Pran Sondaj la!

Question Title

* 1. Konbyen fwa ou vizite Pwospèk Pak? (chwazi youn)

T