* 1. ၁။ သင်၏အသက်

* 2. ၂။ သင်၏ လိင်အမျုးိ အစား

* 4. ၃။ သင်သည် လွန်ခ့ ဲသည့ ် ၅ နှ စ်အတွင်း မယတာ်တဆ ထိခူ ိက်ဒဏ်ရာရမှု (သူ ိ့မဟူ တ်) ကျန်းမာယရးချုေိ ့ ွင်းမှု ဖြစ်ခ့ ဲပါသလား။

T