Required by EPA and TCEQ

WATER SERVICE LINE INVENTORY SURVEY 
ENCUESTA DE INVENTARIO DE LÍNEAS DE SERVICIO 
Khảo sát kiểm kê đường dây dịch vụ nước

As required by Environmental Protection Agency (EPA) and Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) the city is conducting a Water Service Line Inventory to determine the customer’s service line pipe material.
Según lo requerido por la Agencia de Protección Ambiental y la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, la ciudad está llevando a cabo un inventario de la línea de servicio de agua para determinar el material de la tubería de línea de servicio del cliente.
Theo yêu cầu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Texas
Ủy ban Chất lượng Môi trường thành phố đang tiến hành Đường dây Dịch vụ Nước Hàng tồn kho để xác định vật liệu đường ống dịch vụ của khách hàng.
Please answer the following survey questions so we may better serve you.
Por favor, responda las siguientes preguntas de la encuesta para que podamos servirle mejor.
Vui lòng trả lời các câu hỏi khảo sát sau để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.

Question Title

* 1. Customer Email

Correo electrónico del cliente

Email của khách hàng

Question Title

* 2. Customer Name 

Nombre del cliente

Tên khách hàng

Question Title

* 3. Owner's Name (if different than customer)

Nombre del propietario (si es diferente al cliente)

Tên chủ sở hữu (nếu khác với khách hàng)

Question Title

* 4. Customer Billing Address 

Dirección de facturación del cliente

Địa chỉ thanh toán của khách hàng

Question Title

* 5. Customer Service Address (if different than billing address)

Dirección de servicio al cliente (si es diferente de la dirección de facturación)
Your answer
 
Địa chỉ dịch vụ khách hàng (nếu khác với địa chỉ thanh toán)
 
 

Question Title

* 6. Customer Account Number

Número de cuenta del cliente

Số tài khoản khách hàng

Question Title

* 7. What type of home or building?

¿Qué tipo de casa o edificio?

Loại nhà hoặc tòa nhà nào?

Question Title

* 8. Type and business name

Tipo y nombre de la empresa

loại hình kinh doanh và tên

Question Title

* 9. What year was your home/ building built?

En qué año se construyó su casa / edificio?

Nhà hoặc doanh nghiệp của bạn được xây dựng vào năm nào?

Question Title

* 10. Do you know the type of pipe material your water service line is? (From the meter to your home/ building)

¿Sabe el tipo de material que es su línea de servicio de agua? (Desde el medidor hasta su casa / edificio)

Bạn có biết loại vật liệu đường ống mà đường ống cấp nước của bạn là gì không? (Từ đồng hồ đến nhà/tòa nhà của bạn)

Question Title

* 11. Do you know the size of your water service line? If yes, What is the size?

¿Conoce el tamaño de su línea de servicio de agua? En caso afirmativo, ¿cuál es el tamaño?

Bạn có biết kích thước của đường dây dịch vụ nước của bạn? Nếu bạn biết, kích thước của dòng nước là gì?

Question Title

* 12. Has the water service been replaced or repaired?

¿Conoce el tamaño de su línea de servicio de agua? En caso afirmativo, ¿cuál es el tamaño?

Dịch vụ nước đã được thay thế hoặc sửa chữa chưa?

Question Title

* 13. If your water lines have been replaced, please provide what year.

Si sus líneas de agua han sido reemplazadas, proporcione en qué año.

Nếu đường nước của bạn đã được thay thế, vui lòng cung cấp năm nào.

Question Title

* 14. Do you know the type of pipe material your water service line was repaired or replaced with?

¿Sabe el tipo de material de tubería con el que se reparó o reemplazó su línea de servicio de agua?

Bạn có biết loại vật liệu đường ống mà đường ống nước của bạn đã được sửa chữa hoặc thay thế không?

Question Title

* 15. If home/ building was built prior to 1988 has the inside plumbing been repaired or replaced?

Si la casa / edificio se construyó antes de 1988, ¿se ha reparado o reemplazado la plomería interior?

Nếu nhà/tòa nhà được xây dựng trước năm 1988 thì hệ thống ống nước bên trong có được sửa chữa hoặc thay thế không?

Question Title

* 16. If you have any questions about this survey, please contact City Hall at info@sweenytx.gov or Public Works Director, Ross Aguirre at rdaguirre@sweenytx.gov 
Thank you for your participation.

Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta, comuníquese con el Ayuntamiento en info@sweenytx.gov o con el Director de Obras Públicas, Ross Aguirre, en rdaguirre@sweenytx.gov
Gracias por su participación.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cuộc khảo sát này, vui lòng liên hệ với Tòa thị chính tại info@sweenytx.gov hoặc Giám đốc Công trình Công cộng, Ross Aguirre tại rdaguirre@sweenytx.gov
Cảm ơn bạn vì sự tham gia của bạn.

T