* 1. தங்களுக்கு யாழ் இனிதை அறிமுகப்படுத்திய தளம் ?

* 2. யாழ் இனிதில் நீங்கள் விரும்பி படிக்கும் பதிவுகள் ?

* 3. இது வரை நாங்கள் பதித்த பதிவுகளில் உங்களை கவர்ந்தது ? (பதிவின் தலைப்பை தருக)

* 4. நாங்கள் பதிக்க தவறி மற்ற தளங்களில் உள்ள பயனுள்ள பகுதிகள் ? (
பதிப்பு மற்றும் தள முகவரியை குறிப்பிடவும் )

* 5. யாழ் இனிதின் தோற்றத்தை பற்றி உங்களுக்கு தோன்றும் ஏதேனும் நிறைகள் மற்றும் குறைகள்

* 6. யாழ் இனிதில் நீங்கள் அடுத்து எதிர்பார்க்கும் பகுதி அல்லது பதிப்பு ??

* 7. யாழ் இனிதை உங்கள் நட்பு வட்டாரத்தில் பரிந்துரைப்பீர்களா ?

* 8. யாழ் இனிதில் தோன்றும் நிழல்படங்களின் தரம்

* 9. யாழ் இனிதில் தற்போது தங்கள் வருகை

* 10. 1 தரமில்லாதது மற்றும் 10 தரமுள்ளதென்றால் யாழ் இனிதிற்கு தாங்கள் அளிக்கும் மதிப்பெண்

T