ใบสมัครทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19

กรุณาส่งใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว พร้อม updoad เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ผ่านทาง https://filetransfer.loreal.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname)

Question Title

* 2. วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth)

Question Title

* 3. สถานภาพสมรส (Marital Status)

Question Title

* 4. ชื่อคู่สมรส (Spouse Name)

Question Title

* 5. จำนวนบุตร - ธิดา (Children)

Question Title

* 6. ที่อยู่ปัจจุบัน What is the address where you currently live?

Question Title

* 7. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Number)

Question Title

* 8. Email Address

Question Title

* 9. การศึกษา Academic Background

Question Title

* 10. ตำแหน่งงาน (Position) + สถานที่ทำงาน (Work Place)

Question Title

* 11. ตำแหน่งทางวิชาการ (ACADEMIC POSITION)

Question Title

* 12. ปีที่ได้ (From year)

Question Title

* 13. สรุปผลงานวิจัยที่สำคัญ (กรุณาแนบสำเนาบทความ)

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File

Question Title

* 14. รายการสิ่งตีพิมพ์ทั้งหมด

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File

Question Title

* 15. ระบุ h-index

Question Title

* 16. ท่านต้องการสมัครทุนวิจัยฯในสาขาใด

Question Title

* 17. หัวข้องานวิจัยที่ต้องการนำเสนอ เพื่อขอทุนวิจัยฯ

Question Title

* 18. แหล่งเงินทุนและจำนวนเงินที่มีอยู่แล้ว

Question Title

* 19. ระยะเวลาการวิจัยในหัวข้อที่เสนอมาที่ทำมาแล้ว และที่คาดว่าจะทำต่อไป

Question Title

* 20. เหตุผล หลักการและวิธีการที่ใช้ในการทำงานวิจัย

Question Title

* 21. ผลที่ได้ ณ ปัจจุบัน

Question Title

* 22. คาดว่างานวิจัยนี้จะนำไปสู่ผลประโยชน์อย่างไรด้านวิชาการและการใช้งาน

Question Title

* 23. เนื้อหางานวิจัยที่ทำอยู่มีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร

Question Title

* 24. งานวิจัยของคุณเกี่ยวข้องหรือต้องการการทดลองกับสัตว์หรือไม่?

Question Title

* 25. ความสนใจด้านอื่นๆ

Question Title

* 26. ท่านทราบข่าวการรับสมัครทุนวิจัยฯจากที่ใด

Question Title

* 27. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ ตลอดจนมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่ระบุไว้ได้ หากเมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯพบเห็นความไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯดำเนินการยกเลิกทุนวิจัยที่กำลังพิจารณาอยู่รวมถึงที่ได้ให้ไว้แล้ว ตลอดจนดำเนินการใดๆที่เห็นสมควรได้ทุกประการ

              อนึ่ง ท่านได้เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า การให้ข้อมูลเพื่อขอทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์นี้ (“โครงการ”) บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯจำกัดที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยมีที่ตั้งเลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย (“บริษัทฯ”) มีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการดำเนินการ การพิจารณา การประมวล ตลอดจนการนำไปใช้ เผยแพร่ โอนถ่ายให้กับบริษัทแม่ บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ พันธมิตร หรือ คู่ค้าเพื่อให้การดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านแก่บริษัทฯเพื่อนำไปเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่และ/หรือโอนถ่ายได้ทั้งหมดเพื่อความสำเร็จลุล่วงของโครงการ ทั้งนี้ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดและไม่กระทบกระเทือนต่อความสำเร็จลุล่วงของโครงการ โดยติดต่อมาที่ อีเมลล์  fwisth@loreal.com โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

0 of 27 answered
 

T