• English
 • Español
 • Oromoo
 • Soomaali
 • Tiếng Việt
 • Русский
 • Українська
 • العربية
 • ትግርኛ
 • አማርኛ
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體)
 • 한국어

Đơn Đăng Ký

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc đăng ký tham gia vào Access Paratransit Advisory Committee (APAC).

Mục đích của APAC là tư vấn cho King County Metro Transit, Giám Đốc Điều Hành King County và Hội Đồng King County về các vấn đề liên quan đến dịch vụ chuyên chở người khuyết tật Access và các điều khoản của hợp đồng cho dịch vụ chuyên chở người khuyết tật Access. APAC không phải là cơ quan ra quyết định. APAC đang tuyển dụng các thành viên mới cho các Khu Vực 2, 3, 5, 6, 8 và 9 của Hội Đồng King County. Chúng tôi khuyến khích tất cả những người sử dụng phương tiện công cộng, bao gồm thanh thiếu niên, người da màu, người khuyết tật và/hoặc người có trình độ tiếng Anh hạn chế, tham gia đăng ký.

APAC gồm có 11 thành viên được Giám Đốc Điều Hành King County lựa chọn và Hội Đồng King County xác nhận. Các thành viên bao gồm:

 • Người sử dụng dịch vụ chuyên chở người khuyết tật Access
 • Thành viên gia đình của người sử dụng dịch vụ chuyên chở người khuyết tật Access
 • Đại diện của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho/hoặc hỗ trợ người sử dụng dịch vụ chuyên chở người khuyết tật Access

Các thành viên phục vụ nhiệm kỳ hai năm.

Các cuộc họp của APAC
Để hoàn thành kế hoạch làm việc và giải quyết các vấn đề phát sinh khác. APAC sẽ tổ chức các cuộc họp như sau:
 • Một cuộc họp công khai hàng tháng. Được tổ chức vào thứ Hai của tuần thứ hai hằng tháng, từ 6:00 tối - 7:30 tối.
 • Các cuộc họp của tiểu ban (nếu cần).

Các cuộc họp được tổ chức bằng tiếng Anh. Dịch vụ phiên dịch và các tiện nghi khác có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Khi hoàn thành đơn đăng ký này, chúng tôi cũng không đảm bảo quý vị sẽ được chọn làm thành viên của APAC. Thay vào đó, đơn đăng ký của quý vị sẽ được gửi đến Hội Đồng và Giám Đốc Điều Hành King County để xem xét. Quý vị có thể gửi sơ yếu lý lịch thay vì hoàn thành biểu mẫu đăng ký này.
Ứng viên phải là người sinh sống tại King County để làm việc cho hội đồng hoặc ủy ban của King County. Nhân viên của King County bị nghiêm cấm làm việc cho hội đồng hoặc uỷ ban King County.


Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ để hoàn thành đơn đăng ký, vui lòng gửi email tới: haveasay@kingcounty.gov hoặc gọi (206) 263-1939. Đối với TTY, hãy gọi 711 (Washington Relay).

T