Question Title

* 1. តើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅសហគមន៍របស់អ្នក?

Question Title

* 2. តើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពនៅសហគមន៍របស់អ្នក?

Question Title

* 3. តើវីរុស COVID-19 និងការចេញបញ្ជា “ស្នាក់នៅផ្ទះ មានសុវត្ថិភាព” មានផលប៉ះពាល់ដល់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅសហគមន៍របស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

Question Title

* 4. តើទីក្រុងតាកុមា (City of Tacoma) ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីធ្វើឱ្យលោកអ្នក (និងសហគមន៍របស់អ្នក) មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុន?

Question Title

* 6. ជាតិសាសន៍/ជនជាតិភាគតិច(សូមគូសយកចំណុចទាំងអស់ដែលត្រូវអនុវត្ត)

0 of 6 answered
 

T