Screen Reader Mode Icon
Kommol kin am mõnõnõ in letok melele ko ikijien mõñã eo kijõm! Survey in enej bõk 3-4 minit ko ñan kadedelok.

Question Title

* 1. Jouij im letok jidrik melele kin kwe:

Question Title

* 2. Jete am iiõ?

Question Title

* 3. Kwe kora ke emman?

Question Title

* 4. Ta jerbal eo kwoj etale?

Question Title

* 5. Wõn eo ekar kõmmane jerbal eo?

Question Title

* 6. Jouij im rate ie wãwein kein ñan lore emõj jeiki ñan mõñã eo kijõm ilo bag eo.

Lukkun ben Normal Elukkun biroro
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Jouij im kallikar ie ewi to in kõmmane mõñã eo.

Lukkun ben Normal Lukkun biroro
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Kwar ke kobaiki jabdrewõt kein kare ñan mõñã eo im rekar jab bed ilo laajrak eo ñan lore ilo bag eo?

Question Title

* 9. Jouij im kallikar ie ewi joñan an enno mõñã in.

Lukkun in Nana Emman joñan Enno
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Kolak lale konaj ke kaññe mõñã in ilju im jeklaj?

Jab ñan jidrik Emaroñ Lukkun in aet
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Kolak lale konaj ke wiaki mweik in ilo mõn wia eo?

Ekkã an jab walõk Emaroñ Ekkã an walõk
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Kolak lale ewi wõt wõnen eo emmõntata ñan mweik in?

$1.00 $3.00 $5.00
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Mõn wia ta eo ekkã am etal im wiaki aikuj ko am ie?

Question Title

* 14. Jouij im jeer ie jabdrewõt kakobaba ko ijin ilal.

0 of 14 answered
 

T