Question Title

* 1. Thaum lub 6 hlis xyoo 2020, lub nroog Minneapolis cov tswv zos tau cog lus los mus tsim ib lub tswvyim tshiab pab kom txhua tus pejxeem muaj nyob kajsiab. Yog li ntawm, lawv tau lees yuav siv li ib lub xyoo los mus muaj kev sib txuas lus nrog lub nroog cov pejxeem. Txoj kev sib txhuas lus no yog los mus nug pejxeem seb sawvdaws pomzoo li cas hais txog lub tswvyim tshiab txhim kho kev noj qab haus huv nyob kajsiab. Qhov kev nug no yog ib kaug quam ntawm txoj kev sib txuas lus nrog lub nroog cov pejxeem. Yog xav paub txog kev koomtes lawm yav tomntej ntxiv hais txog cov hauj lwm no, thov mus saib: https://www.minneapolismn.gov/community-safety/.

Lub hom phiaj ntawm ntsuam xyuas no yog rau cov tswv cuab ntawm lub nroog Minneapolis cov zej zog los txheeb xyuas seb qhov kev noj qab haus huv nyob kajsiab zoo li cas, thiab muab cov tswvyim los qhia tias tus qauv tshiab yuav ua tiav li cas. Cov txiaj ntsig tau los ntawm daim ntawv ntsuam xyuas nov yuav siv los pab tsim cov lus qhia rau cov thawj coj uas raug xaiv tsa. Qhov no kuj tseem yuav siv los pab qhia peb cov kauj ruam tom ntej hauv peb kev koom tes hauv zej zog.

Qee cov lus nug yuav tuaj yeem hais txog cov ncauj lus tob. Koj tuaj yeem hla cov nqe lus nug twg uas koj xav hla los sis tsum ua daim ntawv ntsuam xyuas tau txhua lub sij hawm. Koj tuaj yeem nrhiav qee cov ntaub ntawv los ntawm Lub Nroog hais txog kev puas siab ntsws, lub siab ntsws kev xav, sab ntsuj plig thiab lub cev ntawm no.

Koj tus kheej yog qhov tseem ceeb rau peb. Qhov koj muab rau hauv qhov kev ntsuam xyuas no yuav raug qhia rau Lub Nroog Minneapolis cov neeg ua hauj lwm uas ua hauj lwm nrog txoj kev koom tes no. Koj tsis tas yuav tsum ua qhov kev ntsuam xyuas no. Yuav tsis nug txog koj lub npe. Yuav tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi rau koj yog tias koj xaiv tsis ua qhov kev ntsuam xyuas los sis tawm hauv qhov kev ntsuam xyuas thaum tab tom teb los tau.

Daim ntawv ntsuam xyuas no yuav siv sij hawm kwv yees li ntawm 15 feeb.

Yog xav tau kev pab kom tsim nyog los sis lwm hom ntawv thov tiv tauj rau violenceprevention@minneapolismn.gov los sis 612-673- 2301 Cov neeg lag ntseg los sis tsis hnov lus zoo tuaj yeem siv tus xov tooj hu tau 311 ntawm 612-673-3000. Cov neeg siv TTY hu rau 612-263-6850.

Para asistencia, llame al 612-673-2700 - Rau kev pab 612-673-2800 - Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

Tom qab nyeem cov ntaub ntawv saum toj no lawm, puas yog koj txaus siab los teb kev ntsuam xyuas?

T