Projekt badawczy:
Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie.

Zespół badawczy: 
Badania realizowane w Polsce są częścią projektu międzynarodowego.
Dr Rosaleen McElvaney, główna koordynatorka projektu międzynarodowego
School of Nursing and Human Sciences, Dublin City University
Dr Simon Dunne – członek zespołu realizującego badania w Irlandii.

Prof. dr hab. Maria Beisert, koordynatorka badań w Polsce
Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań
rodzenstwo@amu.edu.pl

Zespół realizujący badania w Polsce:
Dr Monika Zielona – Jenek
Dr Agnieszka Izdebska
Dr Aleksandra Chodecka
Mgr Olga Węglerska
Jaki jest cel tego badania?

Relacje między rodzeństwem stanowią jedne z bardziej trwałych oraz znaczących związków w życiu człowieka. Celem tego badania jest zbadanie tych relacji, w sytuacji, w której któreś z dzieci w rodzinie doświadczyło wykorzystania seksualnego. W szczególności badanie ukierunkowane jest na uchwycenie doświadczeń rodzeństwa osoby z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie związanych z a) ujawnieniem wykorzystywania w rodzinie b) reakcją różnych osób z rodziny na to ujawnienie; oraz c) krótko- i długotrwałym wpływem ujawnienia wykorzystania na członków rodziny, w szczególności na relacje z osobą wykorzystaną seksualnie oraz z innymi członkami rodziny. Interesuje nas doświadczenie rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie zarówno w sytuacji, gdy doszło do niego w ramach rodziny, jak również poza nią, tj. gdy sprawca nie był członkiem rodziny.
Badanie jest częścią szerszego międzynarodowego projektu, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Dublinie.

Co będzie musiał/a Pan/Pani zrobić, jeśli zgodzi się wziąć udział w badaniu?

Zapraszamy Pana/Panią do wypełnienia ankiety, jeżeli:
a) ma Pan/Pani rodzeństwo, które doświadczyło wykorzystywania seksualnego;
b) sam/a nie doświadczył/a Pan/Pani wykorzystywania seksualnego;
oraz c) ma Pan/Pani ukończone 18 lat.
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na uczestnictwo w badaniu, prosimy o zaznaczenie pola „Tak, decyduję się wziąć udział w badaniu” na końcu tej strony. Zostanie Pan/Pani następnie przeniesiony/a do kwestionariusza online, w którym zostanie Pan/Pani poproszony/a o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań podzielonych na bloki tematyczne. Pytania dotyczyć będą Pana/i oraz Pana/Pani rodziny, Pana/Pani aktualnych i przeszłych (z okresu dzieciństwa) relacji z rodzeństwem, które doświadczyło wykorzystywania seksualnego, innych relacji rodzinnych - zarówno w dzieciństwie, jak i w chwili obecnej, wybranych informacji na temat rodzaju nadużycia, jakiego doświadczyło Pana/Pani rodzeństwo, tego przez kogo zostało ono wykorzystane, sposobu w jaki informacje o wykorzystaniu wyszły na jaw, tego, jakie działania zostały w związku z tym podjęte, oraz informacji o korzystaniu z pomocy w związku z wykorzystywaniem seksualnym. Badanie potrwa od 30 do 40 minut, w zależności od tego, ile informacji zdecyduje się Pan/Pani przekazać.

Kto będzie miał dostęp do udzielonych przez Pana/Panią informacji? 

Ankieta jest anonimowa, dlatego nie będzie możliwe zidentyfikowanie Pana/Pani danych osobowych na postawie informacji, które zostaną nam przekazane. Po zakończeniu badania wyłącznie członkowie zespołu badawczego będą mieć dostęp do udostępnionych informacji. Informacje będą przechowywane na zabezpieczonych hasłem i zaszyfrowanych komputerach stacjonarnych w zamkniętych biurach zespołu badawczego w Dublin City University oraz na zabezpieczonych hasłem komputerach zespołu badawczego z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dane z ankiety online zostaną usunięte po zakończeniu badania, a informacje będą przechowywane przez okres 7 lat do celów naukowych na komputerze głównej koordynatorki badań oraz koordynatorki badań w Polsce. Po tym czasie wszystkie dane z badania zostaną bezpiecznie usunięte.
 
Dlaczego Pana/Pani udział w tym badaniu jest ważny?

Pana/Pani zaangażowanie w niniejsze badanie pozwoli na uzyskanie cennych informacji dotyczących doświadczeń rodzeństwa w sytuacji, gdy któreś z dzieci w rodzinie doświadczyło wykorzystania seksualnego, a także szerszego wpływu wykorzystania seksualnego dziecka na członków rodziny. Wyniki tego badania dostarczą nowej wiedzy osobom zajmującym się polityką społeczną, orzecznictwem oraz wsparciem osób i rodzin w takiej sytuacji.
Czy istnieje jakieś ryzyko związane z udziałem w tym badaniu?

Niektóre  pytania mogą wywołać nieprzyjemne uczucia lub emocje związane z przeszłymi wydarzeniami. Może Pan/Pani odmówić odpowiedzi na wybrane pytania bez podania przyczyny. Jeśli uważa Pan/Pani, że udział w tym badaniu może negatywnie na Pana/Panią wpłynąć, zaleca się, by Pan/Pani go nie podejmował.

Jeśli po wypełnieniu ankiety pojawi się potrzeba uzyskania pomocy, zalecamy skontaktowanie się z konsultantami dostępnymi pod numerami:
800 120 002 - Niebieska Linia
lub
800 70 2222 - Linia Wsparcia
 
Czy uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne?

Udział w tym badaniu jest Pana/Pani wyborem. W razie jakichkolwiek pytań, w dowolnym momencie może Pan/Pani skontaktować się z członkami zespołu badawczego. Jeśli zgodzi się Pan/Pani wziąć udział w badaniu i zmieni zdanie później, może się Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie do czasu przesłania kwestionariusza. Ponieważ badacze nie mogą w żaden sposób odróżnić przesłanego przez Pana/Panią kwestionariusza od kwestionariuszy innych osób, nie ma możliwości wycofania danych po ich przesłaniu.
 
W jaki sposób możliwe będzie zapoznanie się z wynikami tego badania?

Informacje pozyskane w ramach badania, zostaną udostępnione za w postaci publikowanych artykułów, prezentacji na konferencjach i – w miarę możliwości – podczas specjalistycznych szkoleń.

W jaki sposób można skontaktować się z zespołem badawczym?

Z polskim zespołem badawczym można skontaktować się mailowo pod adresem rodzenstwo@amu.edu.pl


Projekt badawczy uzyskał pozytywną opinię Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeśli ma Pan/Pani wątpliwości dotyczące tego badania i chciałby się Pan/Pani skontaktować z osobą niezwiązaną z projektem, prosimy o kontakt z:

Biurem Obsługi Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
Tel.  61 8292 307, e-mail: uampsych@amu.edu.pl  
  
Możliwe jest pobranie niniejszego arkusza informacji dla uczestników poprzez link: http://seksuologia.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Do%C5%9Bwiadczenia-rodze%C5%84stwa-informacja-o-projekcie-badawczym.pdf

Question Title

* 1. Proszę o zaznaczenie informacji o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w badaniu:

Question Title

* 2. Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi:

0 of 70 answered
 

T