За MedTech Europe
MedTech Europe е европейската търговска асоциация за сектора на медицинските технологии, включително диагностика, медицински изделия и цифрово здравеопазване. Нашите членове са национални, европейски и мултинационални компании, както и мрежа от национални асоциации за медицински технологии, които изследват, разработват, произвеждат, разпространяват и доставят свързани със здравето технологии, услуги и решения.
За повече информация вижте: www.medtecheurope.org

Предистория:
Регламент (ЕС) 2017/746 позволява инструкциите за употреба (ИУ) за всички изделия за инвитро диагностика за професионална употреба, с изключение на изделията, предназначени за тестване на място, да се предоставят в електронен формат.

Много производители вече предоставят ИУ в електронен формат в допълнение към хартиените.
Бихме искали да ни отделите няколко минути от времето си, за да разберем вашите предпочитания по отношение на формата на ИУ за изделията за тестване на място.

Определения и съкращения:
Изделие за тестване на място/изделие на мястото на употреба
„Изделие за тестване на място“ означава всяко изделие, което не е предназначено за самотестване, а е предназначено за тестване в извънлабораторна среда, обикновено в близост до пациента или при него от медицинско лице.
Изделията за тестване на място обикновено се използват в дома на пациента, здравните центрове, спешните кабинети, клиниките за амбулаторно лечение и болниците.

Примери за използване на изделия за тестване на място:
· Антигенен тест за SARS-COV-2, извършен от фармацевт (здравен специалист) в аптека (извън лаборатория и в близост до пациента)
· Тестване на пациент в болничната стая от медицинска сестра, за да се провери кръвната група преди хирургична интервенция или кръвопреливане.
· Кръвно-газов тест в линейка или спешно отделение
· Глюкомер за изследване на кръвната захар напр. на деца в училищен лекарски кабинет.
Моля, имайте предвид: Изделията за самотестване и лабораторните изделия са извън обхвата на това проучване!

T