Χαρακτηριστικά μετακινήσεων ερωτηθέντα

Η παρούσα έρευνα έχει στόχο την καταγραφή των επιλογών των μετακινούμενων κάτω από εναλλακτικά σενάρια πληροφόρησης.  Η εργασία εντάσσεται στις δράσεις του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, σημειώνεται ότι το Εργαστήριο TTLog θα διατηρήσει όλα τα στοιχεία ανώνυμα και εμπιστευτικά στην ερευνητική ομάδα του, η οποία θα τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν καταγράφονται και κανένα στοιχείο της έρευνας δεν θα προωθηθεί σε τρίτους ή ομάδες τρίτων σε καμία περίπτωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε αναλυτικά το κείμενο που ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών και μη προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων που θα βρείτε εδώ.
Με τη συνέχιση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, δηλώνετε ότι ενημερωθήκατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και συναινείτε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Question Title

* 1. Πραγματοποιείτε μετακινήσεις ΑΠΟ την Ανατολική Θεσσαλονίκη ΠΡΟΣ το Κέντρο της Θεσσαλονίκης ή προς την Δυτική Θεσσαλονίκη με το ιδιωτικό σας όχημα;

T