1. Default Section

* 1. ด้านคุณภาพของผลงาน

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ลงความเห็น
การให้บริการตรวจวิเคราะห์
การให้บริการวิชาการ
การวิจัยอาหารปลอดภัย
การพัฒนาศูนย์ฯ
คุณภาพโดยรวม

* 2. ด้านคุณภาพงานบริการ

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย มาก ไม่ลงความเห็น
ความรวดเร็ว
ความถูกต้อง
ความเป็นกันเอง

* 3. ด้านอาคารสถานที่ บริเวณจอดรถ ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ ลานพักผ่อน

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ลงความเห็น
ความสวยงาม
ความสะอาด
ความสะดวกสบาย
ความร่มรื่น
ความน่าอยู่ และความประทับใจ

T