กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย : 1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2. ไฟล์วิทยานิพนธ์
ระยะเวลาการอบรม : 2.30 ชั่วโมง

#รายละเอียดการอบรม
เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในเรื่องการจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เข้าอบรมควรจะมีไฟล์วิทยานิพนธ์มาด้วย เพื่อให้สามารถฝึกปฎิบัติ / แก้ไข ตามที่วิทยากรแนะนำได้

ชื่อ - นามสกุล

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล

กรุณาเลือกวัน เวลา และสถานที่ ที่ท่านต้องการเข้าอบรม

Question Title

* 4. กรุณาเลือกวัน เวลา และสถานที่ ที่ท่านต้องการเข้าอบรม

อีเมล

Question Title

* 5. อีเมล

T