Screen Reader Mode Icon

ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᑦ

ᑐᙵᓴᐃᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐆᑦᑐᕋᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᓯᖏᑎᒍᑦ (ISL) ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ! ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᑕᒪᐅᓕᖅᑲᖓᔪᖅ. ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ, ᑕᑯᓐᓇᖅᑳᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐊᐅᓚᔫᓕᐅᒐᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᒋᓂᐊᖅᑕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᓂᖓᒍᑦ 7-ᓂᒃ ISL ᐆᑦᑐᕋᕈᓯᕐᓂᒃ. ᐊᓱᐃᓛᒃ, ᑭᐅᓕᕐᓗᑎᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᕐᓂᒃ.
0 of 28 answered
 

T