Registraion for Trans & LGBQI Solidarity Forum

1.Enter your full name / Լրացրեք Ձեր անունն ու ազգանունը
2.Enter your e-mail address or phone number to receive the link for the event / Լրացրեք Ձեր էլ հասցեն կամ հեռախոսահամարը, որպեսզի ստանաք միջոցառման հղումը(Required.)
3.Enter the name of the organization or initiative you represent (if you represent any) / Լրացրեք Ձեր կազմակերպության կամ նախաձեռնության անունը (եթե ներկայացնում եք որևէ կազմակերպություն կամ նախաձեռնություն)
4.What interests you the most about this event? / Ամենաշատը ի՞նչն է Ձեզ հետաքրքրում այս միջոցառման մեջ