Vážený/á respondent/ka,
dostal sa k Vám dotazník zisťujúci misijný potenciál kresťanov na Slovensku. Tento dotazník obsahuje 47 otázok. Je súčasťou celonárodného výskumu a doteraz je jediným svojho druhu. Prosíme Vás, aby ste na každú otázku alebo položku odpovedali úprimne. Údaje budú spracovávané anonymne. Ďakujeme!  

Združenie Ježiš pre každého

Question Title

* 2. Pohlavie

Question Title

* 3. Vek

Question Title

* 4. Aké najvyššie vzdelanie ste dosiahli?

Question Title

* 5. Národnosť

Question Title

* 6. Uveďte, v ktorom kraji žijete v súčasnosti.

Question Title

* 7. Aký je váš súčasný rodinný stav?

Question Title

* 8. Ste rodičom, alebo zákonným zástupcom dieťaťa do veku 18 rokov, s ktorým žijete v spoločnej domácnosti?

Question Title

* 9. Ste v súčasnosti zamestnaný/á?

Question Title

* 10. Pokiaľ táto otázka pre vás nie je príliš citlivá, označte, ktorá kategória predstavuje celkový čistý mesačný príjem vašej domácnosti. (V opačnom prípade sa cíťte slobodný/á označiť možnosť "nechcem uviesť".)

Question Title

* 11. S ktorou z nasledujúcich kresťanských cirkevných skupín sa najviac stotožňujete? Vyberte len jednu.

Question Title

* 12. Koľkí členovia rodiny praktizujú rovnakú vieru ako vy alebo sa s ňou identifikujú?

Question Title

* 13. Koľkí vaši priatelia praktizujú rovnakú vieru ako vy alebo sa s ňou identifikujú?

Question Title

* 14. Kedy ste naposledy navštívili kresťanskú bohoslužbu/omšu, ak nerátame kresťanské sviatky (napr. Veľká noc, Vianoce), či iné špeciálne udalosti (napr. svadby, pohreby...)?

Question Title

* 15. Ako často...

  každý deň (alebo častejšie) aspoň raz za týždeň aspoň raz za mesiac zriedkavejšie nikdy
... sa modlíte?
... si čítate alebo študujete Bibliu (individuálne)?
... sa aktívne podieľate na cirkevnom/zborovom živote?
... sa rozprávate o svojej viere s neveriacim človekom?
... finančne podporujete vašu cirkev/zbor alebo kresťanské organizácie?
... vyjadrujete Bohu vďaku/chválu spevom alebo iným druhom uctievania?

Question Title

* 16. Ako by ste opísali svoj súčasný duchovný stav/prežívanie viery? Vyberte len jednu z možností.

Question Title

* 17. Spravili ste niekedy osobné rozhodnutie pre Ježiša Krista, ktoré je až dodnes pre vás dôležité?

Question Title

* 18. Nasleduje zoznam kresťanských vieroučných presvedčení. Označte mieru svojho súhlasu.

  súhlasím čiastočne súhlasím čiastočne nesúhlasím nesúhlasím
Biblia je neomylná vo všetkých pravdách, ktoré učí.
Verím, že kresťan má zodpovednosť rozprávať druhým ľuďom o svojom náboženskom presvedčení.
Diabol/Satan, nie je len symbolom zla, ale je existujúcou bytosťou.
Dobrí ľudia sa po smrti dostanú do neba.
Ježiš Kristus bol človekom, ale žil bezhriešny život.

Question Title

* 19. Existuje množstvo rôznych presvedčení o Bohu alebo vyššej sile. Vyberte z nasledovného zoznamu jedno, ktoré sa najviac približuje tomu, čomu o Bohu veríte vy.

Question Title

* 20. Ktorý z nasledovných výrokov najlepšie vystihuje vaše presvedčenie o tom, čo sa s vami stane po smrti?

Question Title

* 21. Čo podľa vás znamená zdieľať evanjelium? Označte všetky hodiace sa možnosti.

Question Title

* 22. Do akej miery súhlasíte s nasledovným výrokom: Je nesprávne rozprávať sa s iným človekom o mojej osobnej viere so zámerom, aby moju vieru prijal.

Question Title

* 23. Označte do akej miery súhlasíte s uvedenými výrokmi.

  súhlasím čiastočne súhlasím čiastočne nesúhlasím nesúhlasím
Keď má niekto otázky ohľadne viery, viem na ne odpovedať.
Najlepšie, čo sa môže človeku stať je, že objaví osobný vzťah s Ježišom.
Cítim sa prirodzene, keď hovorím o svojej viere s nekresťanmi.

Question Title

* 24. Označte mieru pravdivosti uvedených výrokov týkajúcich sa vášho postoja k zdieľaniu viery.

  pravdivé zväčša pravdivé čiastočne pravdivé nie veľmi pravdivé nepravdivé
Nevyžadujem jasný záver rozhovoru o viere alebo rozhodnutie o viere.
Cítim sa sebaisto pri zdieľaní vlastného presvedčenia.
Dokážem rýchlo zistiť a poukázať na rozporuplnosť názorov iného človeka.
Som si vedomý/á svojich nedostatkov.
Som dobrý/á v debatovaní na rôzne témy.
Zaujímam sa o príbeh či život iných ľudí.
Zameriavam sa na pocity ľudí, ktoré sa skrývajú za ich otázkami.
Pomáham ľuďom, aby sami zažili duchovnú skúsenosť s Bohom.

Question Title

* 25. Ako často ste v kontakte s priateľmi, ktorí sú nekresťania?

Question Title

* 26. Ako často sa modlíte za príležitosť zdieľať svoju vieru s nekresťanmi?

Question Title

* 27. Zúčastnili ste sa niekedy tréningu/školenia o tom, ako zdieľať svoju vieru?

Question Title

* 28. Ak ste v predošlej otázke odpovedali áno, kedy naposledy ste sa takéhoto tréningu/školenia zúčastnili?

Question Title

* 29. Navštívili ste niekedy susedov/známych/rodinu za účelom povedať im o svojej viere a vzťahu s Bohom? 

Question Title

* 30. Zúčastnili ste sa niekedy podujatia organizovaného kresťanmi špeciálne na vytvorenie možnosti šíriť evanjelium? 

Question Title

* 31. Nasleduje zoznam rôznych prístupov k zdieľaniu osobnej viery s niekým, kto nie je kresťan. Pri každom z uvedených prístupov označte, do akej miery ste ochotný/á si zvoliť uvedený prístup.

  veľmi ochotný/á ochotný/á trochu ochotný/á neochotný/á
Vysvetliť spoľahlivosť/dôveryhodnosť kresťanstva
Byť pohostinný voči ľuďom iného svetonázoru
Vypočuť si otázky týkajúce sa viery
Klásť otázky týkajúce sa viery a presvedčenia iného človeka
Zdieľať s niekým vlastný príbeh viery
Pozvať niekoho do kostola alebo na evanjelizačné podujatie
Spriateliť sa s niekým, kto je iného svetonázoru
Poskytnúť človeku iného svetonázoru konkrétnu praktickú pomoc
Ponúknuť človeku modlitbu za jeho súčasné potreby

Question Title

* 32. Ponúkli ste niekedy nekresťanovi, že sa za neho/ňu budete modliť?

Question Title

* 33. Ak ste v predošlej otázke odpovedali áno, mali ste po modlitbe možnosť zdieľať svoju vieru a/alebo vysvetliť evanjelium? Označte všetky hodiace sa.

Question Title

* 34. Aké pocity sa vám spájajú so zdieľaním vašej viery? Označte všetky hodiace sa odpovede.

Question Title

* 35. Aké sú hlavné prekážky, spojené so zdieľaním vašej viery s nekresťanmi? Vyberte dve najhlavnejšie.

Question Title

* 36. V akom vzťahu ste boli s osobou/osobami, s ktorými ste viedli rozhovor o viere? Označte všetky hodiace sa odpovede.

Question Title

* 37. Koľkokrát počas uplynulého roka ste zdieľali svoj príbeh viery s nekresťanom alebo formálne nábožným človekom?

Question Title

* 38. Koľkokrát počas uplynulého roka ste vysvetľovali význam evanjelia nekresťanovi?

Question Title

* 39. Aký je váš vzťah s osobou/osobami, ktorým ste vysvetlili význam evanjelia. Označte všetky hodiace sa odpovede.

Question Title

* 40. Aká je vaša skúsenosť z rozhovoru o viere s nekresťanom? Označte všetky hodiace sa odpovede.

Question Title

* 41. Odporučili alebo ponúkli ste danej osobe počas rozhovoru/po rozhovore nejaký materiál alebo zdroj informácií, ktorý by jemu/jej pomohol lepšie pochopiť kresťanstvo?

Question Title

* 42. Ak ste v predošlej otázke odpovedali áno, aký zdroj/e ste odporučili? Označte všetky hodiace sa odpovede.

Question Title

* 43. Ako často používate literatúru (napr. brožúrky, letáky...) ako pomoc pri zdieľaní evanjelia?

Question Title

* 44. Existuje nejaký dôvod, prečo uvedenú literatúru (napr. brožúry/letáky/knihy...) nepoužívate? Označte všetky hodiace sa odpovede.

Question Title

* 45. Nasleduje zoznam rôznych aktivít na zdieľanie viery s ľuďmi. Označte len tie, ktoré váš cirkevný zbor/farnosť organizuje.

Question Title

* 46. Aká forma zdieľania evanjelia priviedla k viere vás? Označte všetky hodiace sa odpovede.

Question Title

* 47. Ak bol medzi vašimi odpoveďami v predošlej otázke "internet", konkretizujte organizáciu/webstránku/platformu... atď.

T