Nagsisimula ang Ralph Andersen & Associates ng paraang pampagpili ng bagong Pinuno ng Pulis para sa Lunsod ng Sacramento. Nais ng Lunsod na makuha ang inyong palagay, na isasaalang-alang ng Manager ng Lunsod kapag namimili sa mga kandidato na mai-interview, at habang nagaganap ang paraan pampagpili. Kapag tapos na, paki-buson ang inyong natapos na survey sa: Ralph Andersen & Associates 5800 Stanford Ranch Road, Suite 410 Rocklin, California 95765.

 
Paki-sagot nang di-lalampas sa: May 15, 2017
Page1 / 8
 
12% of survey complete.

T