Ogólne informacje o organizacji

Question Title

1. Wnioskodawca

Question Title

2. Przedstawiciel prawny wnioskodawcy

Question Title

3. Osoba do kontaktów (jeżeli inna niż przedstawiciel prawny)

Question Title

4. Rodzaj organizacji

Question Title

5. Sektor

Question Title

6. Opis organizacji/podmiotu, działalność i doświadczenie (maks. 10 wierszy)

Question Title

7. Opisać - o ile dotyczy - prace podmiotu przy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, promowaniu Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i/lub związek z obszarami tematycznymi będącymi przedmiotem uwagi.

Question Title

8. Czy podmiot należy do istniejących sieci lub koalicji?

Question Title

9. Czy podmiot uczestniczył w jakichkolwiek wydarzeniach służących budowaniu zdolności/warsztatach w ramach projektu „Zrównoważona Europa dla Wszystkich”?

Question Title

10. Tytuł projektu

Question Title

11. OBSZAR TEMATYCZNY:
 [prosimy wybrać więcej niż jedną pozycję]

Question Title

12. Rodzaj działalności
[prosimy wybrać więcej niż jedną pozycję]

Question Title

13. Czas trwania projektu (orientacyjne daty rozpoczęcia i zakończenia)

Date
Date

Question Title

14. Miejsce realizacji (lokalizacja)

Question Title

15. Proszę dołączyć szczegółowy budżet w euro, korzystając z podanego szablonu. Proszę załączyć plik w formacie PDF.
Uwaga: Pierwszeństwo będą mieć projekty o korzystnym stosunku kosztów do potencjalnego zasięgu oddziaływania oraz projekty, w których większość przewidywanych wydatków ma związek z realizacją działań. Oceniona zostanie jasność oraz spójność założonego budżetu z proponowanymi działaniami.

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File

Question Title

16. Czy wniosek jest częścią istniejącego szerszego projektu? Jeśli tak, proszę określić. (5-10 wierszy)

T