Ralph Andersen & Associates đang bắt đầu quá trình tuyển dụng Cảnh Sát Trưởng mới cho Thành Phố Sacramento. Thành Phố muốn quý vị đóng góp ý kiến cho Quản Lý Thành Phố xem xét khi lựa chọn ứng viên để phỏng vấn, và trong quá trình lựa chọn. Sau khi điền xong, vui lòng gửi khảo sát đã hoàn tất của quý vị đến: Ralph Andersen & Associates 5800 Stanford Ranch Road, Suite 410 Rocklin, California 95765.

 
Vui lòng trả lời không muộn hơn: Ngày 15 tháng 5 năm 2017
Page1 / 8
 
12% of survey complete.

T