City Merced yog tus saib xyuas cov lus nug nov rau housing , uas yog yov saib xyuas tej teb mem neeg tisis tau housing nyob hauv lub zos Merced. Thov siv caij thiab pab teb rau cov lus nug nov, koj cov lus teb yov muab ceev zoo tseg. Koj txoj kev koom tes yov pab city txhim kho kom housing muaj kev ncaj ncees. Ua tsaug.

T