Ang Alameda County Council for Age-Friendly Communities* (Ang Konseho ng County ng Alameda para sa Komunidad na Angkop sa Edad) ay nagsasagawa ng maikling survey para sa matatandang nasa ating County upang malaman ang mga kaalaman sa pag-access sa internet at mga elektronikong device, at ang pangangailangan para sa edukasyon at suporta upang magamit ang mga device na iyon. Ang inyong mga sagot sa survey na ito ay kumpidensyal at matutulungan kaming mahanap ang impormasyong iyon.
Survey ID:

Question Title

* 1. Mangyaring ibigay ang inyong Zip Code:

Question Title

* 2. Naa-access ba ninyo ang internet ng hindi bababa sa isang beses kada linggo?

Question Title

* 3. Kung oo, saan kayo karaniwang nag-a-access ng internet o pumupunta online? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 5. Mangyaring tukuyin sa ibaba kung kumportable kayo o hindi sa mga sumusunod na gawain.

  Oo Hindi
Pag-i-internet o Pagsasaliksik sa Google.
Paggamit ng email account upang kumonekta sa mga tao at/o mga online na serbisyo (magpadala ng mga mensahe, litrato, atbp.)
Paggamit ng mga video application gaya ng Zoom, FaceTime, WhatsApp, YouTube, o iba pang mga opsyon.
Pagkuha ng mga benepisyo gaya ng CalFresh, pabahay, insurance, o iba pang mga mapagkukunan sa komunidad.
Pamimili online para sa gamot, mga damit, groseri, atbp.
Paggamit ng bangko online gaya ng pagbabayad sa mga bayarin at nga credit card statement, atbp.
Paggamit ng mga voice-activated feature gaya ng sa Alexa o Google Home, o sa smartphone.
Pagpapatingin sa doktor o iba pang tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng telehealth.
Paggamit ng social media gaya ng Facebook, lnstagram, Twitter, atbp.

Question Title

* 6. Mangyaring tukuyin ang anumang iba pang mga ginagawa ninyo sa inyong computer, tablet at/o smartphone:

Question Title

* 7. May iba pa ba sa inyong kasambahay ang makakatulong sa inyo sa alinman sa mga gawaing ito?

Question Title

* 8. Mayroon ba kayong anumang mga espesyal na pangangailangan na makakaapekto sa uri ng device na maaari ninyong gamitin gaya ng mas malaking titik, mas malalaking keyboard o screen, voice-activated na software, atbp.?

Question Title

* 9. Ano ang mga mas ninanais ninyong paraan para matuto? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 10. Sa aling grupo ng edad kayo napapabilang?

Question Title

* 11. Ano ang inyong kasarian? Paano ninyo tinutukoy ang inyong sarili? (Isulat ang "Mas ninanais na huwag Sagutin" kung mas ninanais ninyong huwag sagutin ang tanong na ito)

Question Title

* 12. Ano ang inyong sekswal na oryentasyon? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 13. Ano ang inyong lahi o etnisidad? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 14. Ano ang buwanang kita ng inyong sambahayan?

Question Title

* 15. Ano ang wikang mas ninanais ninyong gamitin? (Isulat ang "Mas ninanais na huwag Sagutin" kung mas ninanais ninyong huwag sagutin ang tanong na ito)

Question Title

* 16. Ilang miyembro ang nasa inyong sambahayan, kabilang ang inyong sarili? (Isulat ang "Mas ninanais na huwag Sagutin" kung mas ninanais ninyong huwag sagutin ang tanong na ito)

Question Title

* 17. Mayroon ba kayong anumang mga komento sa amin?

Question Title

* 18. (Opsyonal) Mangyaring ibigay ang inyong pangalan at email address o numero ng telepono kung nais ninyong makipag-ugnayan kami sa inyo sa hinaharap tungkol sa mga digital na mapagkukunan, kung mayroon.

Question Title

* 19. ALAMEDA COUNTY PUBLIC HEALTH USE ONLY: Survey Code

*Ang Alameda County Council for Age-Friendly Communities* (Ang Konseho ng County ng Alameda para sa Komunidad na Angkop sa Edad) ay nag-uugnay ng mga pagsusumikap upang maimpluwensyahan ang mga pagbabago sa patakaran at sistema na nagpapahusay sa pangkalahatang kagalingan ng matatandang naninirahan sa County ng Alameda, na ginagawang bahagi ang mga namumuno, tagakonsumo, at tagapagkaloob upang bumuo ng mapapanatiling balangkas sa komunidad na nagtataguyod sa malusog na pagtanda. Ang Konseho ay isang pagtitipon para sa pagpapalawak ng mga mapagkukunan, serbisyo, at access sa mga serbisyo at pagpapahusay ng kolaborasyon sa maraming stakeholder, kabilang ang mga kagawaran sa County, lungsod at mga Organisasyong Nakabase sa Komunidad (mga CBO). Mangyaring bumisita sa agefriendly.acgov.org/af-efforts/af-council para sa karagdagang impormasyon.

T