इन्नोभेशन योजना सुझाब सर्बेक्षण

तल दिइएको बाकसमा, इन्नोभेशन योजनाहरु माथि कृपया आफ्नो सुझाब दिनु होस्| कृपया एउटा निश्चित बिद्यालय अथवा समग्र मण्डल योजना माथि टिप्पणी गर्न रोज्नु होस्| यदि एक भन्दा धेरै माथि सुझाब दिन चाहनु हुन्छ भने, तपाई जुन बिद्यालयको बारेमा सुझाब दिन चाहनु हुन्छ त्यसलाई अनेक पटक रोजेर सर्बेक्षण बुझाउनु सक्नु हुन्छ| कृपया आफूले टिप्पणी गर्ने योजनाको अंश र सुझाबको निश्चित भाग छुट्याउनु होस् जस्तै:

    ·            आफूलाई मन परेको सकारात्मक भागहरु;
    ·            भागहरु जुन तपाई चुनौतीको रूपमा देख्नु हुन्छ (यसलाई कसरी सुधार गर्ने बारेमा सिफारिश
                 सम्मिलित गर्न बिचार गर्नु होस्); र/अथवा 
    ·            यदि कुनै प्रश्नहरु भए |

Question Title

* २. टिप्पणी:

तपाईको सुझाबको लागि धन्यबाद| स्कूल समूहले योजनाहरुमा संशोधन गर्नको लागि तपाईको सुझाबहरु लिने छ|

T