ВЪПРОСНИК ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Инструкция: Предлагаме Ви 20 твърдения, на които имате възможност да отговорите с Да или Не.       

За всяко твърдение може да направите само един избор.

Благодарим Ви предварително за отделено време и за участието!

Question Title

* 1. Твърденията, изписани по-долу имат за цел да изяснят какви са Вашето отношение, житейски възгледи и разбирания по отношение статусът на учениците със обучителни затруднения в училище. Не се замисляйте дълго над твърденията. Скалата с твърдения е анонимна.

  Да Не
Струва ми се, че за много ученици, които изпитват обучителни затруднения от системата на образованието, съществува риск от несправяне с учебния план и евентуално отпадане от училище.
Затрудненията в обучението и съпътстващите ги трудности в академичните занимания могат да доведат до липса на самоуважение, изолация и поведенчески проблеми при много деца.
Най-важното нещо което трябва да помним е, че повечето деца с обучителни затруднения в обучението са толкова умни, колкото и всички останали.
Струва ми се, че абстрактността на част от учебния  материал в началното училище обуславя необходимостта от използване на нови форми за работа по време на учебните часове.
Игровите методи  и екипните задачи, приложени в съвместната дейност на учителя и ученика, допринасят за активизиране на учениците, за повишаване качеството на знанията, уменията, навиците и отношенията.
С цел намаляване на академичните затруднения, основна задача на ефективното обучение е формирането на познавателни способности в ученика.
Струва ми се, че адаптирането  на учебното съдържание спрямо възможностите и потенциала на всяко дете е важно условие и изискване  за неговото академично подпомагане.
Струва ми се, че в структурата на всеки урок трябва да се предвижда време за самостоятелна работа, индивидуализация и диференциация на обучението.
Струва ми се, че трябва  да се задават различни по степен на трудност упражнения и задачи,  съобразени с потребностите и  потенциала на различните групи ученици.
Струва ми се, че при планирането на учебната дейност, учителят трябва да изгради и педагогически обоснована система от мерки за стимулиране на учениците, които срещат обучителни трудности, чрез поощряване на първите им успехи и положителни изяви, при демонстрирано желание за успешна учебна работа.
Струва ми се, че подобряването и улесняването на обучението на децата с обучителни затруднения може да стане чрез по-голяма гъвкавост и свобода на учебните програми.
Струва ми се, че е задължително класните ръководители и отделните учители да подържат  постоянна връзка с родителите на трудно успяващи ученици. 
Струва ми се, че е от съществено значение  да се предприемат мерки за реинтеграция на отпаднали ученици и ученици, изоставащи академично.
Струва ми се, че една от стратегиите, които би могла да задържи децата в училище е кариерното ориентиране и консултиране.
Струва ми се, че важно условие и изискване за обучение на ученици с трудности е наличието на специализирана педагогическа подкрепа за изоставащите и застрашени от отпадане ученици.
Струва ми се, че екипната работа по случай на дете или ученик с обучителни затруднения е изключително важен момент.
Струва ми се, че  е наложително осигуряване на средства за приобщаване на учениците с изявени дарби и  изоставащите, застрашени от отпадане към извънкласните форми на училищен живот.
Струва ми се, че   подкрепата за преодоляване на дефицити в знанията на учениците и усвояване на базово учебно съдържание по някои или по всички основни учебни предмети, което е пропуснато през учебната година е от изключителна важност.
Струва ми се, че е изключително важно с оглед намаляване затрудненията в училище да се прилага холистичния подход.
Струва ми се, че е изключително важно с оглед намаляване затрудненията в училище да се прилага строго индивидуалния подход на работа с интерактивни методи като използването на „мисловни карти“.

T