Průzkum informační služby INSIDE IT
INSIDE IT information service survey

Tento průzkům můžete vyplnit zcela anonymně (systém nicméně zaznamená vaši IP adresu a časové údaje). Přejete-li si obdržet podrobnou analýzu výsledků, odpovězte prosím také na otázku č. 11 (jméno, společnost, email) - vyplněné údaje použijeme výhradně pro tento účel.
This survey can be completed anonymously (the system will, however, log your IP address and time data about your session), if your wish to receive detailed analysis of the results, please complete question 11 (name, company, business e-mail), we will use your contact data for this sole purpose.

Question Title

* 1. Jaká je vaše pracovní pozice / role (vyberte nebližší vhodnou variantu, nebo zadejte do pole jiné/other)
1. What is your job role / position (chooses closest option or enter under "other")

Question Title

* 2. Prosíme uveďte pět hlavních byznysových priorit vaší organizace pro příští dva roky (např. růst obratu, optimalizace nákladů, zákaznická zkušenost, provozní optimalizace, bezpečnost, oborově specifické priority apod.)
2. Please tell us about your organization's top five strategic business priorities for next two years. (e.g. business/revenue growth, cost optimization, customer experience, operational excellence, security, industry-speciffic etc.).

Question Title

* 3. Které z následujících voleb nejlépe popisují stav digitálních iniciativ (digitalizace) ve vaší organizaci?
3. Which of these best describes the stage of your entire organization's digital initiative (digital efforts)?

Question Title

* 4. Mění se (v souvislosti s digitalizací) obchodní model vaší organizace?
4. Is business model of your organization changing (in relation do digital transformation)?

Question Title

* 5. Jaké druhy metrik či KPI používá váš podnik či organizace pro měření návratnosti (ROI) digitálních investic?
5. What types of metrics or KPIs does your entire organization use to measure ROI on its digital investments?

Question Title

* 6. Jaké procento svého IT rozpočtu (kapitálové výdaje) v současné době utrácíte za digitalizaci? Stačí přibližný odhad. 
6. What percentage of your IT budget (for capital expenses) are you currently spending on digitalization? Your best estimate is fine.

Question Title

* 7. Jaké jsou vaše 3 hlavní IT priority pro roky 2019-2020? (například přechod na agilní metody a/nebo produktový model řízení, provozní efektivita, modernizace infrastruktury HW/SW, migrace do cloudu...)
7. What are your top 3 IT priorities for 2019? (i.e. transition to agile methods and/or product management, operational efficiency, legacy modernization, migration to cloud)

Question Title

* 8. Které postupy vaše IT organizace již nasadila, nebo plánuje nasadit během příštích 12 měsíců s cílem zlepšit obchodní pružnost (agilitu) a podpořit produktově orientovaný přístup?
8. Which techniques have your IT organization aldready adopted, or plans to adopt in next 12 months to improve business agility and facilitate product-centric delivery?

  Již jsme nasadili / Already adopted Plánujeme nasazení během 12ti měsíců / Planning to adopt in next 12 months
Definování (nových) metrik
Defining (new) metrics
Vzdělávání stakeholderů
Educating stakeholders
Zavedení fázovaného (iterativního) přístupu
Introducing phased approach
Investice do změny IT kultury
Investing in IT culture change
Získání nových zdrojů financí
Securing new funding
Cílení na kritická (bolestivá) místa
Targeting on cirtical pain points
Racionalizace a optimalizace funkcí a systémů
Rationalizing and optimizing functions and systems
Nábor či rozvoj nových dovedností
Hiring or developing new skills
Definování nových architektur a nástrojů
Defining new architecture and tools
Investice do DevOps
Investing in DevOps

Question Title

* 9. V jakých technologických oblastech vaše IT organizace zvyšuje, nebo naopak snižuje své výdaje v roce 2019?
9. What are the technology areas where is your IT organization increasing or decreasing its spending in 2019?

  V roce 2019 zvyšujeme výdaje
Increasing
spending in 2019
V roce 2019 beze změn
No change in 2019
V roce 2019 snižujeme výdaje
Decreasing spending in 2019
Netýká se nás
Not relevant
Automatizace
Automation
Řešení pro BI a analýzu dat
Business Intelligence or Data Analytics Solution
Cloudové služby či řešení
Cloud Services or Solutions (Saas, Paas, Etc.)
Komunikace/konektivita (Wi-Fi a přístup k internetu)
Communications/Connectivity (Wi-Fi and Internet Access)
Core systémy - modernizace či transformace
Core System Improvements/Transformation
Řešení v oblasti CRM
Customer Relationship Management Solutions
Zákaznická/uživatelská zkušenost
Customer/User Experience
Kybernetická/informační bezpečnost
Cyber/Information Security
Iniciativy digitálního byznysu (vč. digitálního marketingu)
Digital Business Initiatives (Including Digital Marketing)
E-Commerce/občanské portály/weby
E-Commerce/Citizen Portal/Website
ERP
Enterprise Resource Planning
Oborově specifická řešení
Industry-Specific Solution
Infrastruktura a datová centra
Infrastructure and Data Center
Internet věcí 
Internet of Things
Mobilní aplikace
Mobile Applications
Sítě, hlas a datová komunikace
Networking, Voice and Data Communications
Vývoj software či jeho upgrady (licence, maintenance, podpora)
Software Development or Upgrades (Licensing, Maintenance and Support)
Integrační projekty
Technology Integration

Question Title

* 10. Jaké jsou plány vašeho celého podniku/organizace ohledně těchto digitálních technologií a trendů?
10. What are your entire organization’s plans in terms of the following digital technologies and trends?

  Již jsme investovali/implementovali - We have already invested/implemented Plánujeme investovat/implementovat během 12 měsíců - Planning to invest/implement in next 12 months Pozorujeme/zvažujeme další kroky - We are observing/considering Nemáme plány/není relevantní - No plans / not relevant
3D tisk
3D Printing
API
APIs
Umělá inteligence
Artificial Intelligence
Autonomní vozidla
Autonomous Vehicles
Blockchain/distribuované DB
Blockchain/Distributed Ledger
Konverzační rozhraní
Conversational Interfaces
Rozšířená a/nebo prediktivní analytika
Augmented and/or predictive analytics
Digitální bezpečnost (např. kyberbezpečnost řízená dle míry rizika)
Digital Security (such as risk based cybersecurity)
Digitální dvojče
Digital Twin
Výpočetní "okraj" (edge)
Edge computing
Pohlcující zážitky (VR, AR, MR)
Immersive Experiences
Oborově specifické
Industry specific
Automatizace infrastruktury
Infrastructure automation
Internet věcí
Internet of Things
Strojové učení
Machine learning
Mobilní technologie (vč. 5G)
Mobile (incl. 5G)
Kvantové počítače/výpočty
Quantum Computing
Roboti/drony (a jejich roje)
Robot/Drone (and swarms)
RPA
Robotic Process Automation
Chytří roboti
Smart Robots

Question Title

* 11. Volitelné: údaje o respondentovi. Tento průzkum můžete vyplnit zcela anonymně, nicméně přejete-li si obdržet detailní výsledky, budeme potřebovat alespoň základní kontaktní údaje. Budou použity pouze pro zaslání výsledků.
11. Optional: details about respondent. You can complete this survey anonymously, however if you wish to receive detailed results, we will need some contact details. This will be used only to share results with You.

0 of 11 answered
 

T