ВЪПРОСНИК

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Попълването на въпросника е анонимно.

Резултатите от изследването ще бъдат в полза на създаване на ресурси за обучение на учители с цел реализиране на приобщаващо образование и обучение в България.

Благодарим Ви предварително за отделеното време и за участието!

Question Title

* 1. Посочете в кои етап на образователната система преподавате?

Question Title

* 2. Вашият пол е:

Question Title

* 3. Каква е Вашата позиция в структурата на училището?

Question Title

* 4. Според вас училищната политика насочена ли е към използването на информационните и комуникационните технологии в обучението на учениците?

Question Title

* 5. Как оценявате знанията и уменията си относно използването на информационните и комуникационните технологии в образователния процес?

Question Title

* 6. Според вас създадено ли е сътрудничество (екипност) между педагогическите специалисти при използването на информационните и комуникационните технологии в образователния процес?

Question Title

* 7. В преподаването на учебния материал прилагате ли съвременните информационни и комуникационни технологии ?

Question Title

* 8. В преподаването на учебния материал използвате ли мултимедийни презентации?

Question Title

* 9. В преподаването си използвате ли електронни учебни ресурси?

Question Title

* 10. Според вас как влияят електронните ресурси в процеса на обучението на учениците?

Question Title

* 11. Според вас използването на ИКТ в обучението мотивира ли учениците ?

Question Title

* 12. Използвате ли образователни игри в процеса на обучението?

Question Title

* 13. Посочете какви технологични инструменти и средства използвате в преподаването си?

Question Title

* 14. Според вас образователните игри имат ли резултатност в процеса на обучението?

Question Title

* 15. Използвате ли мобилни приложения в процеса на обучението?

Question Title

* 16. Според вас със съвременните технологии могат ли да се интегрират учебни предмети?

Question Title

* 17. В педагогическата си практика бихте ли полза ли образователна роботика ?

Question Title

* 18. Имате ли потребност от допълнителна квалификация за внедряване на съвременните информационни технологии в образованието?

T