Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, zbierającej informacje o studiach przypadków i przykłady projektów/inicjatyw wykorzystujących innowacje związane z dziedzictwem.
 
Zebrane informacje będą wykorzystane w projekcie ILUCIDARE przy tworzeniu rekomendacji oraz mogą się pojawić jako studium przypadku w stworzonych w ramach projektu materiałach!

Więcej informacji na stronie projektu ILUCIDARE

Question Title

* 1. Tytuł lub temat projektu/inicjatywy wykorzystujących innowacje związane z dziedzictwem

Question Title

* 2. W jaki sposób projekt/inicjatywa wykorzystują innowacje związane z dziedzictwem (możliwość wielokrotnego wyboru)

Question Title

* 3. Typy innowacji związanej z dziedzictwem (możliwość wielokrotnego wyboru)

Question Title

* 4. Inicjator innowacji związanej z dziedzictwem

Question Title

* 5. Główny podmiot wdrażający innowację związaną z dziedzictwem

Question Title

* 6. Zakres terytorialny opisywanego projektu/inicjatywy

Question Title

* 7. Czy oprócz lepszej ochrony, zarządzania, waloryzacji dziedzictwa, dany projekt/inicjatywa dotyczące innowacji związanej z dziedzictwem przyczyniły się do: (możliwość wielokrotnego wyboru)

Question Title

* 10. Które z poniższych działań były użyte, lub mogłyby być użyteczne, przy wdrażaniu podobnych projektów/inicjatyw dotyczących innowacji związanych z dziedzictwem?

Question Title

* 11. Według Pani/Pana jaka informacja mogłaby wspomóc realizację podobnych projektów?
Proszę wybrać poniższe, biorąc pod uwagę, że 1 oznacza rozwiązanie najmniej przydatne a 5  najbardziej przydatne.

  1 2 3 4 5
Rozbudowane studia przypadków
Wskazówki oparte o dobre praktyki
Listy zadań do wykonania
Inspirujące przykłady projektów zrealizowanych z sukcesem
Informacje dotyczące teoretycznych uwarunkowań innowacji i dziedzictwa
Materiały wizualne/graficzne: infografiki, ikonki, zdjęcia, diagramy

Question Title

* 12. W Pani/Pana opinii, jaki jest najbardziej przydatny format upowszechniania tej wiedzy? Proszę wskazać swoje wybory dla poniższych przykładów, gdzie 1 oznacza najmniej przydatne a 5 najbardziej przydatne.

  1 2 3 4 5
Materiał w formie drukowanej
Dokument w pdf
E-publikacja w formacie e-pub lub mobi
Tekst w sieci (html)
Tekst w sieci z zawartością graficzną i wideo
Materiały graficzne i wideo dostępne online

Question Title

* 13. W którym roku opisywany projekt innowacji związanej z dziedzictwem został wdrożony lub testowany?

Question Title

* 14. Źródła: proszę podać link do strony internetowej albo publikacji (maksymalnie 1000 znaków)

Question Title

* 15. Opcjonalnie: dane kontaktowe dotyczące opisywanego projektu/inicjatywy dotyczących innowacji związanej z dziedzictwem zostały dostarczone przez

T