Question Title

* 1. Koj puas siv ib tus kws kho mob (piv txwv li tsev neeg) xub thawj nyob rau koj qhov kev kho txhua hnub?
 

Question Title

* 2. Yog koj teb hais tias "Tsis Siv" nyob rau Nqe Lus Nug #1, yog li ntawd koj siv kws kho mob dab tsi nyob rau koj qhov kev kho mob txhua hnub?

Question Title

* 3. Cov lus teev tseg cia rau nram qab no yog muaj xws li cov kev pom zoo uas tau teev muaj nyob rau hauv koj lub zej zos yeeb vim nws yog cov chaw uas tau muaj kev cuam tshuam qee yam (zoo los sis tsis zoo) txog rau kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo thoob plaws hauv lub zej zos ntawd.Thov koj maim kom muaj qeb muaj duas rau txhua lo lus raws li qhov KOJ NTSEEG tias nws muaj kev cuam tshuam txog rau kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo thoob plaws hauv lub zej lub zos.

  Tsis Zoo Tsis Zoo Pes Tsawg Tsis Zoo thiab Kuj Tsis Phem Thiab Zoo Me Ntsis Zoo Tsis Muaj Feem Xyuam
Cov Kev Pab Cuam Ntsig Txog Kev Noj Qab Haus Huv (xws li Cov Tsev Kho Mob, Cov Chaw Kho Mob Hnyav Ceev, Cov Chaw Kho Mob Hauv Zej Zos, thiab lwm yam)
Cov Chaw Ntsig Txog Kab Lis Kev Cai (xws li Cov Tsev Khaws Puav Pheej, Cov Koom Haum Kos Dauab Ua Yeeb Yam, Cov Chaw Rau Zej Tsoom Ncig Ua Si, thiab lwm yam)
Cov Chaw Ncig Ua Si (xws li Cov Khoos Kas Kib Las nyob rau hauv Tsev Kawm Ntawv, Cov Chaw Ncig Ua Si Hauv Zej Zos, Cov Kev Taug Ua Si/ Cov Kev Caij Tsheb Kauj Vab Ua Si, thiab lwm yam)
Cov Chaw Ntsig Txog Lub Zog Khoom Noj Khoom Haus (xws li Cov Khw Muag Dej Cawv Uas Muaj Kev Pab Cuam Txhua Yam, Cov Chaw Cog Khoom Noj Khoom Haus Hauv Zej Zos, Cov Neeg Ua Liaj Ua Teb Tej Khw Muag Khoom Noj Khoom Haus, thiab lwm yam.)
Cov Chaw Ntsig Txog Kev Ruaj Ntseg Rau Zej Tsoom (xws li Cov Thawj Fab Saib Xyuas Txog Tub Ceev Xwm thiab Hluav Taws, Cov Koom Haum Tiv Thaiv Txog Dej Av Nroj Tsuag Xyoob Ntoo, thiab lwm yam.)
Cov Chaw Ntsig Txog Kev Ntiav Neeg Ua Hauj Lwm (xws li Cov Chaw Ntiav Neeg Ua Hauj Lwm Loj, Cov Chaw Ntiav Neeg Ua Hauj Lwm Me, Cov Kev Pab Cuam Ntsig Txog Kev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua thiab Kev Pab Nrhiav Hauj Lwm,thiab lwm yam.)
Cov Chaw Ntsig Txog Kev Caij Tsheb Mus Los (xws li Cov Chaw Caij Tsheb Mus Los Rau Zej Tsoom, Kev Caij Tsheb Mus Los Rau Kev Mus Kho Mob thiab Kev Npaj Txog Rau Kev Siv Av, thiab lwm yam.)
Cov Chaw Ntsig Txog Kev Tsim Ua Vaj Tsev (xws li Cov Koom Haum Tiv Thaiv Kev Tsis Muaj Vaj Tsev Nyob thiab Tsim Ua Vaj Tsev, Cov Khoos Kas Muab Kev Txhim Kho Fab Huab Cua thiab Kev Txhim Kho Vaj Tsev, thiab lwm yam.)
Cov Chaw Ntsig Txog Kev Kawm (xws li Cov Chaw Muab Kev Saib Xyuas Me Nyuam Yaus thiab Cov Chaw Qhia Ntawv Qib Ab Nub Npas, Cov Chaw Tswj Xyuas Tsev Kawm Ntawv Qib K-12, Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Nrab (Colleges) thiab Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Siab (Universities), thiab lwm yam.)
Cov Chaw Ntsig Txog Koom Haum (xws li Cov Pab Pawg Neeg Muab Lus Qhia thiab Cov Rooj Sib Tham Muab Lus Qhia, Cov Chaw Muab Kev Koom Tes Nrog Rau Ntau Feem, Cov Koom Haum Pab Neeg Txom Nyem Hauv Zej Zos, thiab lwm yam.)

Question Title

* 4. Nyob rau cov kev ntsuam xyuas dhau los, cov tswv cuab hauv zej zos tau pom qhov txawv txog qee yam ntsiab lus los sis teeb meem xws li cov uas tau teev muaj tseg nyob rau nram qab no.Cov teeb meem no "tau hloov pauv" li cas NYOB RAU HAUV KOJ LUB ZEJ ZOS nyob rau ob peb xyoos dhau lo nod?

  Ua rau Tsis Mua Qhov Zoo Kiag Li Ua rau Tsis Muaj Qhov Zoo Qee Yam Tsis Muaj Qhov Hloov Pauv Zoo Npaum Cas Ntxiv thiab Kuj Tsis Phem Npaum Muaj Qhov Hloov PauvZoo Me Ntsig Ntxiv Lawm Muaj Qhov Hloov Pauv Zoo Lawm Tsis Muaj Feem Xyuam
Nqi Kev Tau Txais thiab Kev Siv Kev Kho Mob Ntsig Txog Kev Noj Qab Haus Huv
Cov Teeb Meem Ntsig Txog Hom Lus thiab Kab Lis Kev Cai
Kev Puas Hlwb, Kev Nyuaj Siab, Kev Txov Tus Kheej thiab Kev Txhawj Xeeb
Kev Ua Phem Los Ntawm Kev Quav Yeeb Quav Tshuaj
Kev Cais Tus Kheej Tawm Ntawm Sim Neej
Kev Caij Tsheb Mus Los
Kev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua thiab Kev Txom Nyem
Cov Tsos Mob Los Ntev (xws li Mob Ntshav Qab Zib los sis Mob Siab, thiab lwm yam.)
Kev Mob Khees Xaws
Cov Tsos Ntsig Txog Dej Av Nroj Tsuag Xyoob Ntoo (xws li Dej los sis cov pa tsw phem los ntawm tej huab cua, thiab lwm yam.)
Kev Ua Nruj Ua Tsiv thiab Kev Ruaj Ntseg Rau Zej Tsoom
Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Qhov Ncauj 

Question Title

* 5. Nyob rau cov kev ntsuam xyuas dhau los, cov tswv cuab hauv zej zos tau pom qhov txawv txog qee yam ntsiab lus los sis teeb meem xws li cov uas tau teev muaj tseg nyob rau nram qab no.Cov teeb meem no "tau hloov pauv" li cas RAU KOJ TUS KHEEJ nyob rau ob peb xyoos dhau lo nod?

  Ua rau Tsis Mua Qhov Zoo Kiag Li Ua rau Tsis Muaj Qhov Zoo Qee Yam Tsis Muaj Qhov Hloov Pauv Zoo Npaum Cas Ntxiv thiab Kuj Tsis Phem Npaum Muaj Qhov Hloov PauvZoo Me Ntsig Ntxiv Lawm Muaj Qhov Hloov Pauv Zoo Lawm Tsis Muaj Feem Xyuam
Nqi Kev Tau Txais thiab Kev Siv Kev Kho Mob Ntsig Txog Kev Noj Qab Haus Huv
Cov Teeb Meem Ntsig Txog Hom Lus thiab Kab Lis Kev Cai
Kev Puas Hlwb, Kev Nyuaj Siab, Kev Txov Tus Kheej thiab Kev Txhawj Xeeb
Kev Ua Phem Los Ntawm Kev Quav Yeeb Quav Tshuaj
Kev Cais Tus Kheej Tawm Ntawm Sim Neej
Kev Caij Tsheb Mus Los
Kev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua thiab Kev Txom Nyem
Cov Tsos Mob Los Ntev (xws li Mob Ntshav Qab Zib los sis Mob Siab, thiab lwm yam.)
Kev Mob Khees Xaws
Cov Tsos Ntsig Txog Dej Av Nroj Tsuag Xyoob Ntoo (xws li Dej los sis cov pa tsw phem los ntawm tej huab cua, thiab lwm yam.)
Kev Ua Nruj Ua Tsiv thiab Kev Ruaj Ntseg Rau Zej Tsoom
Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Qhov Ncauj 

Question Title

* 6. Yog tias koj xav tau ntaub ntawv muab lus qhia ntau ntxiv txog ntawm ib lub ntsiab lus hais txog kev noj qab haus huv dab tsi, koj yuav thov cov ntaub ntawv muab lus qhia ntawd LOS NTAWM LEEJ TWG?

  Tsis Tau Paub Dua Li Qee Zaus Feem Ntau Txhua Zaus
Tus Kws Kho Mob Xub Thawj (PCP)
Tus Kws Saib Xyuas Neeg Mob
Kev Tshaj Tawm Fab Kev Lag Luam
Medical Cov Chaw Kho Mob Hauv Online
Koom Haum Pab Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog los sis Lub Chaw Pab Cov Neeg Laus
Lub Chaw Muab Kev Pab Cuam Fab Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Zej Zos
Xib Fwb

Question Title

* 7. Yog tias koj xav tau ntaub ntawv muab lus qhia ntau ntxiv txog ntawm ib lub ntsiab lus hais txog kev noj qab haus huv dab tsi thiab koj tau txais kev pab cuam los ntawm ib los sis ntau lub chaw muab kev pab cuam uas tau teev muaj nyob rau nqe lus nug hais los ua ntej nod, koj yuav tau txais cov ntaub ntawv muab lus qhia ntawd los TAU LI CAS? (Xaiv kom ntau li ntau tau raws li nws muaj feem xyuam txog rau koj)

Question Title

* 8. 8.   Koj puas yuav muaj cai tau txais ib qhov kev teem caij nrog rau koj tus kws kho mob xub thawj (tus kws kho mob rau tsev neeg) yog thaum hais tias koj xav tau ib tus? Yog hais tias tsis muaj, thov koj sau qhia meej tias yog vim li cas.

Question Title

* 9. 8.   Koj puas tau txais koj cov kev pab cuam kho mob ntsig txog kev noj qab haus huv nyob rau hauv koj lub zej zos kom txhua nrho?

T