Salamat sa inyong partisipasyon dito sa kumpidensyal na pagsisiyasat. Ang inyong katugunan ay mahalaga sa amin. Mangyaring kumpletuhin ang ISANG pagsisiyasat para sa bawat anak sa inyong pamilya na dumadalo sa paaralan ng New Haven Unified School District.

Question Title

* 4. Ang aking anak ay

 

  OO HINDI
itinalagang Mag-aaral ng Ingles
o Estudyante ng Ingles lamang

Question Title

* 5. Ang aking pamilya o aking anak ay nakipagtrabaho sa Taga-ugnay ng Pamilya sa aming paaralan.

Question Title

* 6. Ang aking pamilya o aking anak ay tumanggap ng serbisyo buhat sa Union City Kids’ Zone. ?

Question Title

* 7. Mangyaring ipahiwatig ang inyong palagay sa bawat pahayag.

  Malakas ang Pangsang-ayon Sumasang-ayon Hindi Sumasang-ayon Malakas ang Hindi Pangsang-ayon
Naniniwala akong ang paaralang ito ay ligtas na lugar.
Nararamdaman kong tanggap ako sa paaralang ito.
Ang punong-guro ay nakikipag-usap ng epektibo sa mga magulang.
Ang guro ay nakikipag-usap ng epektibo sa mga magulang.
Naniniwala akong ang edukasyon ay mahalaga para sa tagumpay ng hinaharap ng aking anak.
Ang aking anak ay may takdang oras at lugar sa bahay upang gawin ang takdang-aralin.
Ako, o ibang kapamilya, ay regular na tumutulong sa aking anak sa gawain sa paaralan.
Alam ko kung kanino makikipag-ugnay kung kailangang kumonekta sa mapagkukunan para sa aking pamilya (hal., pagkain, damit, pisikal na kalusugan, transportasyon).
Ang aking anak ay gumagamit ng teknolohiya sa pag-aaral sa bahay.
Binibigyan ako ng paaralan ng impormasyon na kailangan ko upang suportahan ang pag-aaral ng aking anak sa bahay.
Regular akong nakikipag-usap sa mga/guro ng aking anak.
Nakakatanggap ng kinakailangang akademikong tulong ang aking anak sa paaralan.
Ako ay sinasabihan patungkol sa akademikong progreso ng aking anak.
Alam kong kung kanino makipag-sap kung ang aking anak ay may akademikong paghihirap sa paaralan.
Ang paaralan ay may mataas na pamantayan sa akademik.
Ang aking anak ay nagpaplano para sa karera at/o kolehiyo.
Ako ay sinabihan ng paaralan patungkol sa mapagkukunan sa komunidad at programa pagkatapos ng eskwela.

Question Title

* 8. Aling pamamaraan ng pagbibigay-alam mula sa guro-paaralan ang nagamit mo sa taong ito?
Bilugan ang lahat na nababagay.

Question Title

* 9. Opsyonal na Bagay:

Salamat sa iyong partisipasyon. Ang mga tugon ay ibabahagi sa ating komunidad sa Tagsibol 2018.

T