SONDAJ MANM SANT TRAVAYĖ

Alo! Sondaj sa mande-w kesyon sou eksperians ou kòm gnou travayè. Li fèt pou-l ka ba nou kòmantè kap ede nou amelyore program nou ofri. Nou apresie repons onèt ou ba nou. Silvouplè note ke repons ou yo ap rete konfidansyel e ap pataje selman an koneksyon ak ‘Community Labor United ak Worker Center, e ak moun kap evalie projè sa. Sondaj sa ap pran anviron 15 minit pou fini-l. Si-w gen kesyon sou li, e-mail Mindy Fried nan mindy@fried.net. Nou reyelman apresie sipò-w ou ranpli sondaj sa.

Sinsèman

Isabel Gonzalez and Darlene Lombos
Community Labor United

* 1. Ki jan travay ou gengnen? Tanpri tcheke tout sa ki aplike.

* 2. Konbyen travay peye ou gengnen?

* 3. Nòmalman, konbyen èd tan antou ou travay pa semèn?

* 5. Pou kilès wap travay. Tieke tout sa ki aplikab.

* 6. Ki jan sa ye pou ou nan travay la? Pou chak deklarasyon sa yo, tieke eske-w pa dakò ditou, oubyin ou pa dakò, ou pa ni dakò ni pa dakò, ou dakò, ou dakò anpil OUBYIN ou ka tieke “Sa pa Aplikab” si deklarayson an pa regade-w.

  Mwen pa dakò ditou Mwen pa dakò Mwen pa ni dakò ni pa dakò Mwen dakò Mwen dakò anpil Sa pa aplikab
Anplwayèm peyem ase byin.
Mwen kab pran repo manje midi nan travay mwen chak jou.
Mwen kab pran lòt repo chak jou nan travay la akote repom pran pou manje midi.
Anplwayèm peyem a tan.
Anplwayèm peyem sal dwe-m.
Anplwayèm peyem an likid.
Mwen siyin gnou fòm renonsman sou abu dwa travayè avanm te kòmanse travay la.
Sipevizèm sipòte moun.
Mwen pa inkiete ke map pèdi travay mwen.
Lajan fanmim touche ase poum peye bill e gen-k rete pou ijans.

* 7. Eske bagay sa yo nou site la inkiete-w nan travay ou? (Tieke tout sa ki aplikab)

* 8. Eske anplwayè-w trete-w avèk respè? (Tieke gnoun silvouplè)

* 9. Ak kilès ou pale si gen pwoblèm nan travay la? (Tieke tout sa ki aplikab)

* 10. Si-w di sipevizè-w de gnou pwoblèm nan travay la, ki reaksyon-l? (Tieke repons ki aproprie a)

* 11. Si-w pa di sipevizè-w  pwoblèm ki gen nan travay la, pou ki sa?

* 12. Eske-w se gnou manm Sant Travayè? Si-w reponn Non pou kesyon sa, sote kesyon 13 ak 14 la, ale reponn kesyon 15 lan.

* 13. Si-w reponn wi pou kesyon 12 la, depi konbyin tan ou manm? (Sote kesyon sa si-w reponn no)

* 14. Si-w reponn Wi pou kesyon 12 la, poukisa wale nan reyinion yo? Tieke tout repons ki apwoprie. (Sote kesyon sa si-w reponn non)

* 15. Eske-w konnen sa yo rele ’Kanpay Kont Vòlè Salè’?

* 16. Si wi, eske-w panse anplwyè-w reskonsab oubyin koupab nan kesyon vòlè salè?

* 17. Eske Sant Travayè-w la bay infòmasyon sou kesyon vòlè salè?

* 18. Si-w reponn WI pou kesyon 17 la, ki ta vle ke sant travayè-w la bay infòmasyon sou zafè ‘vòlè salè’, ki mwayen ou bay patisipasyon ou? (Tieke tout sa ki aplikab)

* 19. Eske-w patisipe nan kèk aktivite sa yo ki gen pou wè ak zafè vòlè salè? (Tieke tout sa ki aplikab)

* 20. Si-w te gen gnou pwoblèm konsènan vòlè salè, eske-w te kab pataje istwa ou ak lòt moun? (Tieke tout sa ki aplikab)

* 21. Sa-w panse de Kanpay sou kesyon Vòlè Salè a?

  Pa dakò ditou Pa dakò Ou pa ni dakò ni pa dakò Dakò Dakò anpil Pa aplikab
Mwen gen espwa kanpay souzafè vòlè salè a ap pote chanjman inpòtan ki pral afekte travayè yo.
Kanpay sou zafè vòlè salè a byin òganize.
Kanpay sou kesyon vòlè salè a fèm santi mwen pi konekte ak lòt travayè.

* 22. Eske-w gen-w bagay kelkonk ou ta vle pataje sou experians ou nan travay sou Kanpay vòlè salè a?

* 23. Avèk ki seks ou idantifye ou? (Chwazi gnoun ou plis ki pi aplikab)

* 24. Nan ki kategori sa yo ou idantifie tèt ou? (Tieke tout sa ki aplikab)

* 25. Ki Sant Travayè ou fè pati?

* 26. Kesyon (opsyonel). Ki non anplwayè-w (ou anplwayè ou yo)?

MÈSI paske-w konplete sonday la!

T