Указания за попълване:

С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програмата „Предприемачество за нестопански организации“, организирана от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация Америка за България и Фондация УниKредит, и в партньорство с с Telus International.

 
Програмата включва следните етапи:

1.      Обучения за развитие на стопанска дейност от НПО и подготовка на концепция за стартиране на стопанска дейност.

2.      Участие в конкурс „Най-добър бизнес план на НПО“ с награден фонд за тазгодишното издание
в размер на 40 000 лева.

3.      Подкрепа за стартиране/развиване на идеята чрез акселератор и менторска програма.

 
Всички организации избрани за участие ще имат ангажимент след преминаване на обученията да развият концепция за собствена стопанска дейност, с която да участват в конкурса. Наградените организации следва да използват получената финансова награда целево за развитие на планираната стопанската дейност.

 

Настоящият формуляр се попълва от официалния представител на кандидатстващата организация!

 
Моля, попълвайте формуляра, като отговаряте кратко, ясно и изчерпателно на поставените въпроси. След някои от въпросите са дадени указания за тяхното попълване.

 

Срокът за онлайн попълване на формуляра е 29 юни 2017 г. включително. За допълнителна информация може да посетите www.trainings.bcnl.org . Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на ел. поща: info@bcnl.org, тел.: (02) 981 66 17, лице за контакт – Вася Василева.

 
Одобрените организации ще бъдат уведомени за включването им в програмата до края на август 2017 г.

* 1. Данни за организацията

* 2. Информация за представителя на Вашата организация, който ще участва в обученията и последващите срещи за подготовка и реализиране на бизнес идея:

* 3. Кога е регистрирана Вашата организация? (мм/дд/гггг)

* 4. Мисия и цели на организацията?  (Не повече от 15 реда).
Моля, да попълните кратко, ясно и точно мисията на Вашата организация. Колкото по-точно е описана мисията, толкова по-ясно може да се определи нейната връзка с планираната стопанска дейност.

* 5. Опишете 2 ключови кампании, проекта, събития или инициативи, които е реализирала Вашата организация през последните две години:
Моля, посочете най-успешните/ ключови инициативи за Вашата организация през последните години. За всяка отделна инициатива, моля посочете нейната цел, към кого е била насочена и какъв резултат е постигнат.

* 6. Какъв е броят на хората, ангажирани във Вашата организация през 2017?

* 7. Какъв е общия обем на приходите за 2015?

* 8. Какъв е общия обем на приходите за 2016?

* 9. Опишете идеята си за развитие на стопанска дейност. (Не повече от 15 реда).
Какъв е продуктът или услугата, която планирате да предлагате, към кого е насочена тя и как планирате да я осъществявате?

* 10. Каква е връзката между планираната стопанска дейност и мисията на Вашата организация (Не повече от 15 реда)
Как стопанската дейност може да подпомогне развитието на организацията? Какви ресурси и опит на организацията могат да бъде използвани при осъществяване на стопанска дейност? Как ще бъдат използвани приходите от нея?

* 11. Опишете ключовите хора, които ще участват в изпълнението на планираната стопанска дейност. Каква е връзката им с Вашата организация? Какъв опит притежават в развитие на конкретната стопанска дейност?
Опишете имена на членове на екипа, статут/длъжност в нестопанската организация и опит в планираната стопанска дейност

Благодарим Ви за интереса!

Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Фондация УниКредит,
в партньорство с УниКредит Булбанк и Телъс Интернешънъл.
Съобщете за проблем

T