Page1 / 5
 
20% of survey complete.

* 1. ธุรกิจของท่านได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา (ปี/เดือน)

* 2. กรุณาระบุว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่ค่อยเห็นด้วย ไม่มีความเห็น ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(1) ธุรกิจของข้าพเจ้าวัดและประเมินการให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
(2) การพัฒนาสินค้าและบริการของธุรกิจนี้ต้องอาศัยข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลลูกค้าที่ดี
(3) ข้าพเจ้ารู้จักคู่แข่งเป็นอย่างดี
(4) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการ
(5) ธุรกิจของข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับลูกค้ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ
(6) ธุรกิจของข้าพเจ้าแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการเป็นหลัก
(7) ผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนผลประโยชน์ของธุรกิจ
(8) สินค้าและบริการของธุรกิจของข้าพเจ้าเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมการโรงแรม
(9) ธุรกิจนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยการให้บริการลูกค้าเป็นสำคัญ

* 3. กรุณาระบุว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่ค่อยเห็นด้วย ไม่มีความเห็น ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(1) โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจของข้าพเจ้าส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ความเป็นผู้นำในการให้บริการ และการเสริมสร้างนวัตกรรม
(2) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ธุรกิจของข้าพเจ้ามีสายผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (เช่น สปา การนำเที่ยวในจังหวัด การขายผลิตภัณฑ์โอทอป)มากมาย
(3) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการค่อนข้างมาก
(4) ในการรับมือกับคู่แข่ง ธุรกิจของข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มสิ่งต่างๆและให้คู่แข่งเป็นฝ่ายโต้ตอบ
(5) ในการรับมือกับคู่แข่ง ธุรกิจของข้าพเจ้ามักเป็นผู้ริเริ่มแนะนำสินค้า/บริการ เทคนิคการบริหารจัดการหรือเทคนิคการผลิตใหม่ๆ ฯลฯ ในตลาดอยู่เสมอ
(6) ในการรับมือกับคู่แข่ง ธุรกิจของข้าพเจ้ามักใช้แนวทางการ “โจมตีคู่ต่อสู้”
(7) โดยปกติแล้ว เจ้าของ/ผู้จัดการระดับสูงสุดของธุรกิจของข้าพเจ้ามีแนวโน้มที่จะลงทุนในในโครงการความเสี่ยงสูง (โดยมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงเช่นเดียวกัน)
(8) โดยปกติแล้ว เจ้าของ/ผู้จัดการระดับสูง ของธุรกิจของข้าพเจ้าเชื่อควรดำเนินธุรกิจอย่างกล้าทำ กล้าตัดสินใจ ครอบคลุมทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
(9) เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความผันผวนทางธุรกิจ ธุรกิจของข้าพเจ้าใช้การตัดสินใจเชิงรุก เพื่อเข้าถึงโอกาสในการทำธุรกิจ

* 4. กรุณาระบุว่าท่านมีความเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่ค่อยเห็นด้วย ไม่มีความเห็น ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(1) การเรียนรู้ของพนักงานเป็นการลงทุนทางธุรกิจที่จำเป็น
(2) สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาองค์กร
(3) อนาคตของธุรกิจจะตกอยู่ในอันตรายถ้าหยุดการเรียนรู้
(4) ความสามารถในการเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนา

T