Question Title

* 1. In which year groups do you have a child or children? Ym mha grwpiau blwyddyn sydd gennych blant?

Question Title

* 2. In order to help you and your child to develop their literacy and numeracy skills. Which of the following would you find helpful?

Question Title

* 3. (If your child is in year 7 answer the following question) How successful were the following in helping you and your child with the move to high school? (Os yw eich plentyn ym mlwyddyn 7) Pa mor llwyddiannus oedd y canlynol yn helpu eich plentyn gyda'r symud i'r ysgol uwchradd?

  Excellent Good Satisfactory Unsatisfactory Poor N/A
Open Evening in Sept 2012/13
Teacher visits to your child’s Primary School
Parents' Evening at HHS in July 2012
Year 6 Curriculum Activity Days
Your child meeting their form tutor in July 2011
e3 & 5x60 Activities

Question Title

* 4. (If your child is in year 7 answer the following question) How woud you rate your child’s first experiences in Hawthorn High School? (Os yw eich plentyn ym mlwyddyn 7) Sut fyddech chi'n graddio profiadau eich plentyn yn gyntaf yn Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen?

  Excellent Good Satisfactory Unsatisfactory Poor N/A
Their First Day
Their First Week
Lessons & Timetable
Finding their way around
Breaks and Lunchtimes

Question Title

* 5. Overall I am satisfied with the school. Rwy’n fodlon â’r ysgol yn gyffredinol

Question Title

* 6. My child likes this school. Mae fy mhlentyn yn hoffi’r ysgol hon.

Question Title

* 7. My child was helped to settle in well when he or she started at the school. Cafodd fy mhlentyn gymorth i ymgartrefu’n dda pan
ddechreuodd yn yr ysgol.

Question Title

* 8. My child is making good progress at school. Mae fy mhlentyn yn gwneud cynnydd da yn yr ysgol.

Question Title

* 9. Pupils behave well in school. Mae disgyblion yn ymddwyn yn dda yn yr ysgol.

Question Title

* 10. The teaching is good. Mae’r addysgu yn dda.

Question Title

* 11. Staff expect my child to work hard and do his or her best. Mae’r staff yn disgwyl i fy mhlentyn weithio’n galed ac i wneud ei orau.

Question Title

* 12. The homework that is given builds well on what my child learns in school. Mae’r gwaith cartref sy’n cael ei roi yn adeiladu’n dda ar
yr hyn mae fy mhlentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol.

Question Title

* 13. Staff treat all children fairly and with respect. Mae’r staff yn trin pob plentyn yn deg a gyda pharch.

Question Title

* 14. My child is encouraged to be healthy and to take regular exercise. Caiff fy mhlentyn ei annog i fod yn iach ac i wneud ymarfer corff yn rheolaidd.

T