Thăm Dò Ý Kiến Cộng Đồng

Thư viện Cộng Đồng San José muốn biết mức độ hài lòng của quý vị với các dịch vụ tiếp cận cho người khuyết tật do thư viện cung cấp. Bản thăm dò gồm 13 câu hỏi đơn giản này sẽ mất khoảng 5 phút để hoàn thành. Vui lòng trả lời các câu hỏi theo sở thích của cá nhân hưởng lợi từ các dịch vụ tiếp cận người khuyết tật. Tất cả các câu trả lời từ cuộc khảo sát này sẽ được dấu kín. 

Question Title

* 1. Mã vùng cư trú hoặc không có địa chỉ cố định

Question Title

* 2. Độ tuổi

Question Title

* 3. Nhận dạng giới tính. Chọn tất cả những gì phù hợp. 

Question Title

* 4. (Các) ngôn ngữ được nói ở nhà. Chọn tất cả những gì phù hợp.

Question Title

* 5. Quý vị muốn sử dụng những loại công nghệ nào tại thư viện?

Question Title

* 6. Quý vị muốn tham gia loại chương trình nào tại SJPL? Chọn tất cả những gì phù hợp.

Question Title

* 7. Quý vị muốn SJPL có thêm thư liệu nào? Chọn tất cả những gì phù hợp.

Question Title

* 8. Làm thế nào để quý vị kết nối với Internet? Chọn tất cả các câu phù hợp

Question Title

* 9. Cách tốt nhất để chia sẻ cập nhật SJPL với quý vị là gì? Chọn tất cả những gì phù hợp.

Question Title

* 10. Nếu quý vị gặp bất kỳ rào cản nào về khả năng truy cập khi sử dụng bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi (https://www.sjpl.org/vi/), vui lòng cho biết:

Question Title

* 11. Nếu quý vị gặp bất kỳ rào cản nào về khả năng truy cập khi sử dụng bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi (www.sjpl.org), vui lòng cho chúng tôi biết:

Question Title

* 12. Điều gì sẽ làm cho thời gian của quý vị (như khách hàng) tại SJPL thú vị hơn và thân thiện hơn?

Question Title

* 13. Quý vị có muốn cung cấp thêm phản hồi về khả năng tiếp cận (cho người khuyết tật) của Thư viện hoặc các dịch vụ hoặc cơ sở khác của Thành phố San José không? Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của quý vị (tên, điện thoại hoặc địa chỉ email) để nhân viên của Thành phố liên hệ với quý vị. Quý vị cũng có thể gửi email đến accessibility@sjlibrary.org. Nếu không, hãy để trống phần này. 

T