ข้อมูลนี้จะเก็บเป็นความลับโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน โปรดยืนยันการเข้าฝึกงาน และรบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ในเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างที่เข้าฝึกงานกับเรา ...ขอบคุณสำหรับข้อมูล

Question Title

* 1. ยืนยันการเข้าฝึกงาน

Question Title

* 2. คำนำหน้าชื่อ

Question Title

* 3. ชื่อตัว - นามสกุล (โปรดระบุเป็นภาษาไทย)

Question Title

* 4. เลขที่บัตรประชาชน ( 13 หลัก พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)

Question Title

* 5. วัน เดือน ปี เกิด (รูปแบบ วัน 2 หลัก เดือน 2 หลัก ปีเกิดเป็น พ.ศ. 4 หลัก) เช่น เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2535 -> 02032535

Question Title

* 6. ชื่อบุคคลอ้างอิง กรณีเร่งด่วน (โปรดระบุเป็นภาษาไทย)

Question Title

* 7. โปรดระบุชื่อธนาคารเพื่อให้โอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงานเข้าบัญชี (ต้องเป็นชื่อบัญชีของนักศึกษา และเฉพาะบัญชีออมทรัพย์)

Question Title

* 8. เลขที่บัญชีธนาคาร  (ใส่ตัวเลขพิมพ์ติดกันทั้งหมด)

Question Title

* 9. โปรดระบุสาขาของธนาคาร

T