Page1 / 2
 
50% of survey complete.

Question Title

* 1. Please tell us whether you are male or female. / Wyt ti yn gwryw neu benyw?

Question Title

* 2. Please tell us which year group you are in. / Ym mha flwyddyn wyt ti?

Question Title

* 3. (If you are in year 7 answer the following questions) How useful were the following in helping you with the move to High School? / Pa mor ddefnyddiol oedd yr isod wrth i chi symud i Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen? Ardderchog Da Boddhaol Anfoddhaol Gwael

  Excellent Good Satisfactory Unsatisfactory Poor N/A
The open evening in Sept 2011/Noson agored Hydref 2011
Hawthorn High teachers visiting your primary school/Athrawon Ysgol
Uwchradd Hawthorn yn ymweld â’r ysgol gynradd
Year 6 Activity Day last July/Dyddn Gweithgareddau mis Gorffennaf
Your Form Tutor/Eich athro dosbarth
Your Subject Teachers/Eich athrawon
Your Achievement Leader/Eich pennaeth blwyddyn
Older pupils in the school/Disgyblion hun yr ysgol

Question Title

* 4. (If you are in year 7 answer the following) How would you rate your experiences in Hawthorn High School?

  Excellent Good Satisfactory Unsatisfactory Poor N/A
Your First Day/Eich dydd cyntaf
Your First Week/Eich wythnos gyntaf
Finding your way around/Canfod
Break and Lunchtime/Egwyl ac amser cinio eich ffordd o gwmpas
Using the Canteen/Defnyddio’r ffreutur
Using the Learning Resources Centre (LRC)/Defnyddio y llyfrgell
Extra Curricular Clubs/Clybiau allgyrsiol (e.g. Art club, Science club, E3, 5X60)
Understanding your Timetable/Deall eich amserlen
Your Lessons/Eich gwersi
Your Homework/Eich gwaith cartref

Question Title

* 5. I feel safe in my school./ Dw i’n teimlo’n ddiogel yn fy ysgol.

Question Title

* 6. The school deals well with any bullying. Mae’r ysgol yn delio’n dda ag unrhyw fwlio.

Question Title

* 7. I have someone to talk to if I am worried./ Mae gyda fi rywun i siarad gyda os ydw i’n poeni.

Question Title

* 8. The school teaches me how to keep healthy. / Mae’r ysgol yn fy nysgu i sut i gadw'n iach.

Question Title

* 9. There are plenty of opportunities at school for me to get regular exercise. / Mae digon o gyfleoedd yn yr ysgol i mi gael ymarfer corff yn rheolaidd.

Question Title

* 10. I am doing well at school. / Dw i’n gwneud yn dda yn yr ysgol.

Question Title

* 11. The teachers help me to learn and make progress and they help me when I have problems. / Mae’r athrawon yn fy helpu i ddysgu a gwneud cynnydd ac maent yn fy helpu pan fydd problem an gyda fi.

Question Title

* 12. My homework helps me to understand and improve my work in school. Mae fy ngwaith cartref yn fy helpu i ddeall a gwella fy ngwaith yn yr ysgol.

Question Title

* 13. I have enough books and equipment, including computers, to do my work. / Mae gyda fi ddigon o lyfrau, offer a chyfrifiaduron i wneud fy ngwaith.

Question Title

* 14. Pupils behave well and I can get my work done. / Mae disgyblion eraill yn ymddwyn yn dda a dw i'n gallu gwneud fy ngwaith.

Question Title

* 15. Staff treat all pupils fairly and with respect. Mae staff yn trin pob disgybl yn deg ac yn dangos parch atynt.

Question Title

* 16. The school listens to our views and makes changes we suggest. Mae’r ysgol yn gwrando ar ein barn ac yn gwneud newidiadau rydym ni’n eu hawgrymu.

Question Title

* 17. I am encouraged to do things for myself and to take on responsibility. / Dw i'n cael fy annog i wneud pethau drosof fy hun a chymryd cyfrifoldeb.

Question Title

* 18. The school helps me to be ready for my next school, college or to start my working life. Mae’r ysgol yn helpu i mi fod yn barod ar gyfer fy ysgol nesaf, y coleg neu i ddechrau fy mywyd gwaith.

Question Title

* 19. The staff respect me and my background. Mae’r staff yn fy mharchu i a’m cefndir.

Question Title

* 20. The school helps me to understand and respect people from other backgrounds. Mae’r ysgol yn helpu i mi ddeall a pharchu pobl o gefndiroedd eraill.

Question Title

* 21. Apart from English which subjects help you most to improve your writing and spelling?

Question Title

* 22. Apart from English which subjects help you to improve your speaking and listening skills?

Question Title

* 23. (If you are in year 10,11,12,13 answer this question) I was given good advice when choosing my courses in key stage 4. Cefais gyngor da wrth ddewis fy nghyrsiau yng nghyfnod allweddol 4.

Question Title

* 24. (If you are in year 12 or 13 answer this question) I was given good advice when choosing my courses in the sixth form. Cefais gyngor da wrth ddewis fy nghyrsiau yn y chweched dosbarth.

Question Title

* 25. Which extra curricular activities do you take part in? How would you rate these opportunities? Pa weithgareddau allgyrsiol ydych chi'n cymryd rhan ynddynt? Sut fyddech chi'n graddio cyfleoedd hyn?

  Excellent Good Satisfactory Unsatisfactory Poor N/A
Sport
Lunch Time Clubs
After School Clubs
Curriculum visits
Residential trips (abroad and in the UK)
e3 & 5x60 activities

T