Εισαγωγή

A.     Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα InTo Generation είναι ένα χρήματοδοτούμενο έργο του Erasmus+ που έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τις πολυ Μικρές και Μικρομεσαιές Επιχειρήσεις στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων ώστε να διευκολυνθεί η μεταβίβαση της εταιρείας από τη παλαιότερη γενιά στη νεότερη.  

 
B.     Σχετικά με την  Έρευνα

Η παρούσα έρευνα καλεί τους ιδιοκτήτες και τους κληρονόμους πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Τουρκία να συμβάλουν συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα υποβληθούν σε μια ποσοτική και ποιοτική ανάλυση (που θα γίνει διαθέσιμη στο κοινό) για να υποστηριχθεί η δημιουργία του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

Οι πληροφορίες που θα αντληθούν από την έρευνα θα βοηθήσουν την κοινοπραξία του έργου InTo Generation στη μελέτη των κυρίως προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Οικογενειακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κατα τη περίοδο μετάβασης της επιχείρησης από την παλαιότερη γενιά στη νεότερη, καθώς και στη δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την κατάρτιση και υποστήριξη της νέας γενιάς.  

Εκτιμώμενος χρόνος για τη συμπλήρωση της Έρευνας:  8 – 14 Λεπτά

T