Bạn nhận được phiếu điều tra này vì đã tham dự một hoặc một số sự kiện do Cộng đồng Hành động Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (UCR-CoP) tổ chức từ năm 2012, hoặc vì bạn đã đăng ký nhận email thông báo về các sự kiện, hoạt động và ấn phẩm của UCR-CoP.

Cộng đồng Hàng động Thích ứng với Biến đổi khí hậu: Một “cộng đồng hành động” là một tập hợp các cá nhân hoặc tổ chức làm việc trong cùng một lĩnh vực chuyên môn và có những kiến thức và kinh nghiệm giống nhau về các khái niệm, hành động, đào tạo và phát triển chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng công việc trong lĩnh vực chuyên môn này. Hầu hết các cộng đồng hành động đều tìm đến sự thống nhất chung về thế nào được gọi là những cách làm “hay”.

---
You have received this questionnaire because you participated in one or more events sponsored by the Urban Climate Resilience Community of Practice (UCR-CoP) since 2012, or because you requested to be put on our mailing list to receive notifications of events and publications.

UCR Community of Practice: A “community of practice” means an informal group of professionals who work in the same field and share knowledge and experience about concepts, practices, training and professional development in order to improve the quality of work in this field. Most communities of practice build shared understanding of what practices are “good”.

Question Title

* 1. Nhìn chung, bạn đánh giá như thế nào về các hoạt động và tương tác của UCR-CoP cho đến nay?
Overall, how would you rate your experience with the UCR-CoP activities and interactions to date?

Question Title

* 2. Những lý do chính để bạn tham gia vào các sự kiện của UCR-CoP là gì?
What were your primary reasons for participating in UCR-CoP events?

Question Title

* 3. Theo bạn trong các mục tiêu sau của UCR-CoP, mục tiêu nào là hữu ích nhất đối với bạn?
From your perspective, which of these UCR-CoP objectives has been most helpful for you?

Question Title

* 5. Bạn đã áp dụng kiến thức hay năng lực nào thu được từ các sự kiện của UCR-CoP vào công việc của mình chưa? Nếu có, hãy mô tả rõ hơn.
Have you applied any of the knowledge or capacity you have acquired from your participation in CoP events in your work? If so, please describe.

Question Title

* 7. Bạn mong muốn UCR-CoP tập trung vào các nỗ lực nào trong thời gian tiếp theo?
What would you like to see the UCR-CoP do more of in 2015?

Question Title

* 8. Bạn có thêm đề xuất gì nhằm tăng cường tính hiệu quả của UCR-CoP?
Do you have any other recommendations of ways to strengthen the effectiveness of the UCR-CoP?

T