Sondaj Evalyasyon Kominotè

Sondaj sa gen pou objektif kolekte enfòmasyon sou enpak COVID-19 la
genyen sou kominote ya, e chèche pote bon jan repons pou you sante
ekitab. Health Equity Solutions(Solisyon Sante ekitab) ak patnè nou yo
pral konpile rezilta yo , answit pataje yo ak desidè politik yo.

Question Title

* 1. Èske ou menm oswa yon moun ou konnen te fè eksperyans ki
gen rapò ak pandemi COVID-19 la ke ou ta renmen pataje?

Question Title

* 2. - Ki solisyon oswa sijesyon ou genyen pou reponn ak bezwen
imedya yo, e fè yo rive nan kominote defavorize yo?

Question Title

* 3. - ki bezwen ou menm oswa òganizasyon-w lan wè ki pa konble e
ki mande plis atansyon?

Question Title

* 4. -Si ou se yon Founisè sante, sèvis sosyal, oswa founisè ki baze
nan kominote a, ki sa ki ta pèmèt ou jwenn pi fasil kliyan-w yo /
paysan-w yo nan kominote ya?

Question Title

* 5. Èske gen lòt bagay ou ta renmen mande nou, oswa pataje avèk
nou?

Question Title

* 6. Enfòmasyon sou fason pou nou kontakte-w

Tanpri sonje: Bay bon jan enfòmasyon nan fason nou ka kontakte-w pral pèmèt nou fè swivi avèk ou, answit klarifye sètèn kesyon.

Question Title

* 7. Mwen ta renmen resevwa  rezilta rapid sondaj sa a ak dènye nouvèl   Health Equity Solutions(Solisyon Sante Ekitab) sou repons Konektikèt  bay kont pandemi an ak enkyetid ki gen rapò ak sikonstans aktyèl yo. (Si ou dakò, tanpri konplete sondaj an lè ya).

Mèsi pou tan ou pran pou ranpli sondaj sa a. Health Equity Solutions(Solisyon Sante Ekitab) ap kolabore avèk plizyè patnè pou asire-l ke enfòmasyon sa a rive jwenn desidè nan leta a. Tanpri kontakte Samantha Lew nan imèl saa slew@hesct.org  pou  nenpòt kesyon  oswa si-w  ta vle pale de eksperyans ou.       

T