Mirë se erdhët në Konkursin Blog e Video, me temën "Sot student, nesër i (pa)punësuar - Çfarë ka në të ardhmen tënde?" Organizuar nga Banka Botërore. Shpresojmë të mësojmë më shumë për aspiratat, shpresat e frikat e juaja në lidhje me gjetjen e vendit të punës kur të diplomoni nga universiteti. Ju lutemi të shkruani informatat tuaja personale dhe dorëzimin për konkurs si më poshtë.

Welcome to the blog and video contest on the theme of "Student today, (un)employed tomorrow - What does your future hold?" organized by the World Bank. We look forward to learning more about your aspirations, hopes and fears related to finding a job when you graduate from university. Please enter your personal information and contest submission below.

RREGULLAT E KONKURSIT

Kush mund të marrë pjesë: Konkursi është i hapur për të gjithë studentët aktualë universitarë në Kosovë, që janë së paku 18 vjeç në moshë. Personeli i Bankës Botërore, duke përfshirë konsulentët, si dhe anëtarët e familjeve të tyre, janë të përjashtuar nga pjesëmarrja.

Çfarë kërkojmë: Po kërkojmë shkrime origjinale, që provokojnë të menduarit për shpresat dhe frikat e studentëve kur bëhet fjalë për gjetjen e punësimit pas diplomimit. Mund të garohet me një shkrim blogu apo video-storie.  Vepra juaj mund të jetë në gjuhën angleze apo shqipe.

Si të merrni pjesë: Dorëzojeni postimin tuaj në blog (deri në 400 fjalë) ose vegëzën e video-insertit tuaj në Youtube  (max. 2 min).  Secili pjesëmarrës mund të garojë vetëm me një vepër.

Afati: Të gjitha dorëzimet duhet të bëhen deri në orën 23:59, më 17 mars 2019 (Koha e Evropës Qendrore).

Me dorëzimin e veprës në Konkurs, ju pajtoheni me Kushtet dhe afatet, të disponueshme në këtë vegëz: http://pubdocs.worldbank.org/en/147471551192158207/Kosovo-Student-Contest-ALB.pdf

CONTEST RULES

Who can participate: The Contest is open to all current university students in Kosovo who are at least 18 years old. World Bank staff, including consultants, and their family members are excluded from participating.

What we are looking for: We are looking for original, thought-provoking submissions about students’ hopes and fears when it comes to finding a job upon graduation. Entries can be in the form of a blog or video story.  Your entry can be in English or Albanian.

How to participate: Submit your blog post (up to 400 words) or the link to your own Youtube video (max. 2 min). Every participant can only submit one entry.

Deadline: All entries must be submitted by 23:59 on March 17, 2019 (Central European Time).

By submitting an entry to the Contest, you agree to the full Terms and Conditions available under this link: http://pubdocs.worldbank.org/en/493371551129187426/Kosovo-Student-Contest-Eng.pdf

Question Title

* 1. Emri dhe mbiemri / First and last name (p.sh. Ardiana Krasniqi)

Question Title

* 2. Data e lindjes / Date of birth (p.sh. 22/03/1999)

Date

Question Title

* 3. Adresa juaj elektronike / Your Email address (p.sh. krasniqi@gmail.com)

Question Title

* 4. Emri i universitetit tuaj / Name of your University (p.sh. Universiteti i Prishtinës)

Question Title

* 5. Fakulteti juaj / Your Faculty (p.sh. Ekonomi / Economics)

Question Title

* 6. Titulli që aktualisht synoni / Degree currently pursued

Question Title

* 7. Ju lutemi dorëzojeni veprën tuaj për konkurs (tekst blogu apo vegëz në YouTube) /
Please enter your submission to the contest (blog text or youtube link)

T