ขอบคุณสำหรับความเห็นของท่าน
Thank you for filling in our survey.

แบบสอบถามนี้เปิดรับความเห็นจากท่านถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560  โดยวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับ มกท. และข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
This survey is valid until 20 December 2017. The questionnaires  intended to evaluate the inspection and certification services provided by ACT. The results of this survey will be used to help improve our services.

T