မိုးေကာင္းကင္ Highway Express

"မိုးေကာင္းကင္" မိသားစုမွ လူႀကီးမင္းရဲ့ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို
ေတာင္းခံလိုပါသည္။

Question Title

* 1. ယာဥ္ေမာင္းမ်ားရဲ့က်ြမ္းက်င္မွု

Question Title

* 2. ယာဥ္ထြက္ခြါခ်ိန္ တိက်မွု

Question Title

* 3. ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္မွဳ

Question Title

* 4. ကားသန့္ရွင္းမွဳနဲ့ သက္ေတာင့္ သက္သာရွိမွဳ

Question Title

* 5. ကုန္ပစၥည္း ထိန္းသိမ္းမွု အပ်က္အစီး/အေပ်ာက္အရွ

Question Title

* 6. လမ္းခရီးတြင္ ရပ္နားေသာ စားေသာက္ဆိုင္ သန့္ရွင္းမွဳ နားေနခန္း/အိမ္သာ အဆင္ေျပမွဳ

Question Title

* 7. ထပ္မံတိုးခ်ဲ့ေစလိုေသာ ခရီးလမ္းေႀကာင္းမ်ားႏွင့္ မိုးေကာင္ကင္အား ယခုထက္ပိုတိုး  တတ္ေစလိုေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ေအာက္ပါကြက္လပ္မွာ ေရးသားေစလိုပါတယ္
ယခုလို သင့္အခ်ိန္ကိုေပးျပီး ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုေပးတဲ့ အတြက္ မိုးေကာင္းကင္ မိသားစု မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္သြားဖို့ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္

T