Go raibh maith agat as dréacht an tríú Plean Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht Náisiúnta a leámh. Breithneoidh muid aon aiseolas a fhaightear maidir leis an dréacht seo agus coinneoidh muid taifead den bhealach inar cuireadh an t-aiseolas sin i bhfeidhm.

Fís na hÉireann maidir le Bithéagsúlacht: “Go ndéanfar bithéagsúlacht agus éiceachórais na hÉireann a chaomhnú agus a athchóiriú, sa chaoi go gcuirfear tairbhí ar fáil atá riachtanach do gach earnáil sa tsochaí agus go dtacóidh Éire le hiarrachtaí chun stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta agus le díghrádú na n-éiceachóras san AE agus ar fud an domhain.”

Leis an Straitéis agus Plean Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht Náisiúnta (SPGBN) seo, an tríú plean den chineál sin d’Éirinn, gabhtar na cuspóirí, spriocanna agus gníomhartha don bhithéagsúlacht a dhéanfar ag raon leathan de ghníomhaithe rialtais, sochaí sibhialta agus earnála príobháidí chun Fís na hÉireann don Bhithéagsúlacht a bhaint amach. Cuireann an SPGBN seo creat ar fáil chun rianú agus measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo Fhís na hÉireann don Bhithéagsúlacht thar fhráma ama cúig bliana ó 2017 go 2021.

Question Title

* 1. Sonraí Teagmhála

Question Title

* 2. I dtús báire, an bhfuil aon aiseolas ginearálta agat maidir leis an bPlean i gcoitinne?

Question Title

* 3. An bhfuil aon aiseolas sonrach agat maidir le Cuspóir 1 (Bithéagsúlacht a phríomhshruthú sa phróiseas cinnteoireachta thar gach earnáil) agus na gníomhartha a bhaineann leis?

Question Title

* 4. An bhfuil aon aiseaolas sonrach agat maidir le Cuspóir 2 (An bunachar eolais faoi bhainistiú caomhantais agus úsáid inbhuanaithe na bithéagsúlachta a mhéadú go suntasach) agus na gníomhartha a bhainneann leis?

Question Title

* 5. An bhfuil aon aiseolas sonrach agat maidir le Cuspóir 3 (Cur leis an bhfeasacht agus an meas ar bhithéagsúlacht agus seirbhísí éiceachórais) agus na gníomhartha a bhaineann leis?

Question Title

* 6. An bhfuil aon aiseolas sonrach agat maidir le Cuspóir 4 (Bithéagsúlacht agus seirbhísí éiceachórais a chaomhnú agus a athchóiriú sa tuath níos leithne) agus na gníomhartha a bhaineann leis?

Question Title

* 7. An bhfuil aon aiseolas sonrach agat maidir le Cuspóir 5 (Bithéagsúlacht agus seirbhísí éiceachórais a chaomhnú agus a athchoiriú sa timpeallacht mhuirí) agus na gníomhartha a bhaineann leis?

Question Title

* 8. An bhfuil aon aiseolas sonrach agat maidir le Cuspóir 6 (Bainistiú limistéar faoi chosaint agus speiceas atá cosanta faoin dlí a leathnú agus a fheabhsú) agus na gníomhartha a bhaineann leis?

Question Title

* 9. An bhfuil aon aiseolas sonrach agat le Cuspóir 7 (Neartú a dhéanamh ar an rialachas idirnáisiúnta maidir le bithéagsúlacht agus seirbhísí éiceachórais) agus na gníomhartha a bhaineann leis?

Question Title

* 10. Más ag déanamh ionadaíocht d'eagraíocht atá tú, ar mhaith leat go gcuirfí aon ghníomh san áireamh as a mbeidh tú freagrach? Más ann, cuir an téacs molta don ghníomh ar fail le do thoil, chomh maith le fráma ama, táscaire feidhmíochta agus an cuspóir lena mbaineann sé.

Question Title

* 11. An bhfuil aon aiseolas breise agat?

Question Title

* 12. D'fhéadfaí an méid a fhaightear a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an SPNF. An bhfuil tú sásta cead a thabhairt an t-ábhar a chuir tú ar fáil a fhoilsiú mar aon le d'ainm?

T