Question Title

* 1. Enw / Name

Question Title

* 2. Cyfeiriad e-bost / Email address

Question Title

* 3. Oedran / Age

Question Title

* 5. Ydych chi'n siarad Cymraeg / Do you speak Welsh

Question Title

* 6. Ydych chi'n ymwneud ag unrhyw wasanaethau Menter Caerdydd / Do you take part in Menter Caerdydd's activities?

Question Title

* 7. Pam benderfynoch chi ddefnyddio un o wasanaethau Menter Caerdydd / Why did you decide to use one of Menter Caerdydd's services?

Question Title

* 8. Ydych chi'n hapus gyda safon y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig / Are you happy with the standard of service on offer?

  Da Iawn Gweddol Gwael
Lleoliadau/Locations
Pris/Cost
Staff/Tiwtoriaid/Tutors
Gweinyddu/Administration

Question Title

* 9. Dewisiwch dri gair i ddisgrifio gwasanaethau Menter Caerdydd / Please choose 3 words to describe Menter Caerdydd

Question Title

* 10. Ydych'n meddwl bod gwasanaethau Menter Caerdydd wedi cael effaith positif ar yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd? / Do you think that Menter Caerdydd's services have had a positive effective on the Welsh language in Cardiff?

Question Title

* 11. Hoffech chi gweld Menter Caerdydd yn arwain datblygiad o wasanaethau Cymraeg newydd yn y ddinas / Would you like to see Menter Caerdydd leading the development of Welsh language activities in the city?

Question Title

* 12. Sut ydych chi'n clywed am weithgareddau a gwasanaethau Menter Caerdydd / How do you hear about Menter Caerdydd's activities?

Question Title

* 13. Sut mae modd i Menter Caerdydd wella ein gwasanaeth marchnata ac hyrwyddo / How could Menter Caerdydd improve our marketing and promotion?

Question Title

* 14. Os nad ydych chi'n defnyddio gwasanaethau Menter Caerdydd, nodwch pam / If you do not use Menter Caerdydd's service please note why.

Question Title

* 15. Pa wasanaethau newydd hoffech chi weld Menter Caerdydd yn datblygu / What new services would you like to see Menter Caerdydd develop?

Question Title

* 16. Unrhyw sylwadau arall am wasanaethau Menter Caerdydd / Do you have any comments on Menter Caerdydd's services?

Question Title

* 17. Wrth inni gynllunio ein gwasanaethau dros y 3 blynedd nesaf mae Menter Caerdydd yn cydnabod nad ydym yn gweithredu mewn ambell i faes penodol. Nodwch os hoffech chi weld datblygiad yn y meysydd canlynol: / As we plan our services for the next 3 years Menter Caerdydd recognises that there are some specific areas where we are not active. Please note if you would like to see developments in the following areas:

Question Title

* 18. Diolch am gyfrannu. Nodwch isod os hoffech y cyfle i ennill taleb £75 John Lewis / Thank you for your contribution. Please note below if you would like to win a £75 John Lewis voucher.

T