Thông tin về gamer

Question Title

* 2. Bạn đã từng nạp tiền vào game chưa?

T