Cuir do thuairim in iúl maidir le hiar-bhunscoil lán-Ghaeilge a bhunú i gCaisleán an Bharraigh.

​​​​Tá borradh ag teacht faoin bhfeachtas chun Gaelcholáiste neamhspleách a bhunú do Chontae Mhaigh Eo, iar-bhunscoil lán-Ghaeilge a bheidh lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh. Beidh iarratas á chur isteach againn go luath chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna. Creidimid go gcuirfeadh a leithéid de scoil go leor buntáistí ar fáil do dhaltaí agus ba mhaith linn do thuairimí a fháil ar an ábhar seo. 
The campaign to establish ​an independent Gaelcholáiste for County Mayo, based in Castlebar​ is gaining momentum and we will ​shortly be submitting ​​an application to the Department of Education and Skill​s. ​​We believe that such a school would provide many benefits for students, and ​we ​would like ​​​to​ know ​​your ​​thoughts ​on this matter​.
​​ 
Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bhfeachtas go dtí seo, tabhair cuairt ar:
For further information on the campaign to date, visit:  
https://www.gaelcholaistemhaigheo.ie/  
 
Bheimis fíorbhuíoch díot dá bhféadfá an suirbhé thíos a chomhlánú. 
We would be very grateful if you could complete the survey below.  
Ní thógfaidh sé ach cúpla nóiméad!
It will only take a few minutes!

Question Title

* 1. Ar chuala tú faoi Ghaelcholáiste Mhaigh Eo? 
Have you heard about Gaelcholáiste Mhaigh Eo?​​

Question Title

* 2. An bhfuil páiste agat atá ag freastal faoi láthair ar Ghaelscoil i gCaisleán an Bharraigh, Cathair na Mart, Béal an Átha nó Clár Chlainne Mhuiris?
Do you currently have a child attending a Gaelscoil in Castlebar, Westport, Ballina or Claremorris?

Question Title

* 3. Má roghnaigh tú 'Tá' mar fhreagra ar C2 thuas, inis dúinn, le do thoil, cá dtéann do leanbh ar scoil?
If your answer was 'Yes' to Q2 above, please tell us where your child goes to school?

Question Title

* 4. Dá n-osclófaí Gaelcholáiste Mhaigh Eo, an ndéanfá machnamh ar do pháiste a chur ann? 
If Gaelcholáiste Mhaigh Eo were to open, would you consider sending your child there?​

Question Title

* 5. Cad í an phríomhchúis le do fhreagra ar cheist 4?
What is the main reason for your answer to question 4?​​

Question Title

* 6. An aontaíonn tú go bhfuil gá le meánscoil lán-Ghaeilge i gCaisleán an Bharraigh?
Do you agree that there is a need for an Irish language secondary school in Castlebar?​​

Question Title

* 7. Ná bíodh drogall ort aon aiseolas nó tuairimí breise a thabhairt maidir leis an ngá atá le hiar-bhunscoil lán-Ghaeilge i Maigh Eo. 
Please feel free to provide any additional feedback or comments regarding the need for an Irish language secondary school in Mayo.

Question Title

* 8. Cuir do sheoladh ríomhphoist sa bhosca thíos más mian leat eolas a fháil de réir mar a bheidh sé ar fáil faoi Ghaelcholáiste Mhaigh Eo. 
Please provide your email address in the box below if you would like to receive information as it becomes available about the proposed Gaelcholáiste Mhaigh Eo.

T